8.8
Rapporteringstandaarden en richtlijnen

In dit verslag zijn de volgende standaarden, grondslagen en richtlijnen in zijn geheel of gedeeltelijk toegepast.

  • Integrated Reporting framework. Accell Group past enkele fundamentals, richtlijnen en content-elementen van het Integrated Reporting framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) toe in de wijze van rapporteren.
  • International Financial Reporting Standards. De financiële verslaglegging van Accell Group is gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden worden binnen alle Accell Group ondernemingen en op groepsniveau nageleefd.
  • Global Reporting Initiative. De internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving is het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI G4 'Core'. 
  • Nederlandse Corporate Governance Code. In hoofdstuk 4.3 Governance & compliance van dit verslag staat de naleving van de Corporate Governance Code beschreven. Wij rapporteren op basis van het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe en hebben onze rapportage dit jaar aangepast om te voldoen aan de herziene code.
  • EU-richtlijn voor bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Vanaf verslagjaar 2017 zijn de wettelijke vereisten voor transparantie over niet-financiële informatie in het bestuursverslag voor grote ondernemingen van openbaar belang aangescherpt.

 

GRI tabel

GRI Indicator Beschrijving Verwijzing
STRATEGIE EN ANALYSE
G4-1 Verklaring van de hoogste besluitvormer van de organisatie over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie en de duurzaamheidsstrategie Bericht van de Bestuursvoorzitter
ORGANISATIEPROFIEL
G4-3 Naam van de organisatie Accell Group
G4-4 Voornaamste merken, producten en diensten 1.1 Profiel
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 6.10 Adresgegevens
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is At a glance
G4-7 Eigendomsstrutuur en rechtsvorm 5.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
G4-8 Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren en soorten klanten) At a glance
G4-9 Omvang van de organisatie At a glance
G4-10 Samenstelling medewerkersbestand 6.6 Personeelsdata
G4-11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 63%
G4-12 Beschrijving van de waardeketen 3.4 toeleveringsketen
G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie en waardeketen 6.7 Scope van de verslaglegging
G4-14 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe mbt milieu impact door de organisatie 3.2 Producten en marktbewerking
G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes en andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of ondersteunt 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog
G4-16 Lidmaatschap van verenigingen en (inter)nationale belangenorganisaties 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog
MATERIËLE ASPECTEN EN AFBAKENING
G4-17 Opsomming van alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie, aangevuld met toelichting op entiteiten die niet opgenomen zijn in het verslag 5.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
G4-18 Proces voor het vaststellen van de inhoud van het verslag en de reikwijdte en toelichting hoe de rapportageprincipes voor het bepalen van de inhoud van het verslag zijn geïmplementeerd 6.4 Materialiteitsmatrix
G4-19 Alle materiele aspecten die vastgesteld zijn tijdens het bepalen van de inhoud van het verslag 6.4 Materialiteitsmatrix
G4-20 De reikwijdte binnen de organisatie van ieder materieel aspect 6.4 Materialiteitsmatrix
G4-21 De reikwijdte buiten de organisatie van ieder materieel aspect 6.4 Materialiteitsmatrix
G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen of informatie uit eerdere verslagen en de reden van herformuleringen 6.7 Scope van verslaglegging
G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van eerdere rapportageperiodes met betrekking tot de scope en reikwijdte van aspecten 6.7 Scope van verslaglegging
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
G4-24 Lijst van relevante groepen stakeholders voor de organisatie 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog
G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die betrokken worden bij de organisatie 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog
G4-26 Aanpak voor stakeholder engagement, waaronder de frequentie per type en groep stakeholders en een indicatie van of er stakeholders zijn betrokken in het kader van de voorbereiding van het verslag 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog
G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder andere in de rapportages. De groepen stakeholders die ieder van deze belangrijke onderwerpen en vraagstukken naar voren hebben gebracht 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog

GRI Indicator Beschrijving Verwijzing
RAPPORTAGE PROFIEL
G4-28 Rapportageperiode voor de verschafte informatie (kalenderjaar) 2017
G4-29 Datum van het meest recente verslag 2016
G4-30 Rapportagecyclus (bijvoorbeeld jaarlijks, twee keer per jaar) Jaarlijks
G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan www.accell-group.com
G4-32 ’In accordance’-optie die de organisatie heeft gekozen: Core - Inhoudsopgave GRI voor Core - Eventueel externe assurance Core
G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag 5 Jaarrekening
GOVERNANCE
G4-34 Governancestructuur van de organisatie, inclusief commissies van het hoogste bestuurslichaam; commissies die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming over economische, milieu- en sociale effecten 1.6 Raad van Bestuur
ETHIEK EN INTEGRITEIT
G4-56 Waarden, principes, standaarden en normen voor gedrag zoals gedragscodes en ethische codes 4.3 Governance & compliance
ECONOMIE
Economische prestaties
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 2.3 Strategie
G4-EC1 Directe economische waarde die zijn gegenereerd en gedistribueerd 2.3 Strategie
MILIEU
Materialen
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.3 Organisatie en medewerkers
G4-EN1 Gebruikte materialen naar gewicht en volume 3.3 Organisatie en medewerkers
Energie
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.3 Organisatie en medewerkers
G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie 3.3 Organisatie en medewerkers
Emissies
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.3 Organisatie en medewerkers
G4-EN15 Directe broeikasgasuitstoot (scope 1) 3.3 Organisatie en medewerkers
G4-EN16 Energie indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2) 3.3 Organisatie en medewerkers
Afval
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.3 Organisatie en medewerkers
G4-EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode 3.3 Organisatie en medewerkers

GRI Indicator Beschrijving Verwijzing
Milieu assessment toeleveranciers
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.4 Toeleveringsketen
G4-EN33 Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu in de waardeketen en de genomen maatregelen 3.4 Toeleveringsketen
SOCIAAL
Gezondheid en Veiligheid
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.3 Organisatie en medewerkers
G4-LA6 Soorten letsel en de verhouding tussen letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht 3.3 Organisatie en medewerkers
Training en opleiding
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.3 Organisatie en medewerkers
G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar geslacht en werknemerscategorie 3.3 Organisatie en medewerkers
Arbeidspraktijken assessment toeleveranciers
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.4 Toeleveringsketen
G4-LA15 Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor arbeidspraktijken in de waardeketen en de genomen maatregelen 3.4 Toeleveringsketen
MENSENRECHTEN
Mensenrechten assessment toeleveranciers
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel onderwerp 3.4 toeleveringsketen
G4-HR11 Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor mensenrechten in de waardeketen en de genomen maatregelen 3.4 toeleveringsketen
OVERIGE MATERIËLE ASPECTEN
Groene en gezonde mobiliteit
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.3 Organisatie en medewerkers
Accell indicator Bedrag aan sponsoring 3.3 Organisatie en medewerkers
Accell indicator % Duurzaam woon-werkverkeer 3.3 Organisatie en medewerkers
Veiligheid consument
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.2 Producten en marktbewerking
Arbeidsvreugde en Sociaal beleid
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.3 Organisatie en medewerkers
Chemische stoffen
DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.4 Toeleveringsketen
Accell indicator Aantal REACH onderzoeken en % Afwijkingen 3.4 Toeleveringsketen
 

Samenvattende tabel EU-richtlijn voor bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteit

Impact (GRI-indicator) Materieel onderwerp Verwijzing
Milieu
Energieverbruik (G4-EN3) Energieverbruik 3.3 Organisatie en medewerkers
Reductie van CO2-emissie (G4-EN 15 en 16) Energieverbruik 3.3 Organisatie en medewerkers
Materiaal gebruik (G4-EN1 en 23)) Duurzame productie 3.3 Organisatie en medewerkers
Duurzaam naar het werk (eigen indicator) Gezonde en groene mobiliteit 3.3 Organisatie en medewerkers
Milieu-impact van leveranciers (G4-EN33) Supply chain 3.4 Toeleveringsketen
Sociaal en personeel
Diversiteitsbeleid (RvB en RvC) Governance 4.2 Bericht van de Raad van Commissarissen en 4.3 Governance & compliance
Arbeidsomstandigheden (G4-LA15) Supply chain 3.3 Organisatie en medewerkers en 3.4 Toeleveringsketen
Gezondheid en veiligheid (G4-LA6) Gezondheid en veiligheid 3.3 Organisatie en medewerkers
Arbeidsvreugde en welzijn (G4-LA9) Arbeidsvreugde en welzijn 3.3 Organisatie en medewerkers
Eerbiediging van mensenrechten (G4-HR11)
Eerbiediging van mensenrechten (G4-HR11) Supply chain 3.4 Toeleveringsketen
Bestrijding van corruptie
Bestrijding van corruptie Governance 4.3 Governance & compliance
Bestrijding van omkoping
Bestrijding van omkoping Governance 4.3 Governance & compliance