8.4
Materialiteit en Sustainable Development Goals

Materialiteitsbepaling

Enkele jaren geleden heeft Accell Group een lijst samengesteld van relevante thema’s aan de hand van een dialoog die zij met haar stakeholders heeft gevoerd en thema’s die in de maatschappij en de (fiets)markt spelen. In 2016 is de lijst licht aangepast en in een matrix gezet.

Eind 2017 heeft Accell Group deze thema’s door middel van een online onderzoek via onderzoeksbureau GFK voorgelegd aan circa 150 externe stakeholders (business partners, vakhandelnetwerk, (lokale) overheden, brancheverenigingen en belangengroepen, toeleveranciers en analisten/aandeelhouders) en aan 100 interne stakeholders. Aanvullend hebben circa 4.500 consumenten uit het consumentenpanel van GFK in Frankrijk, Duitsland en Nederland een vragenlijst ontvangen.

In het online onderzoek zijn de materiële thema’s uit de materialiteitsmatrix van 2016 (inclusief uitleg) aan de respondenten voorgelegd. Gevraagd werd per thema aan te geven in hoeverre dit thema volgens de respondent impact had op de groep die hij of zij vertegenwoordigt, de maatschappij in het algemeen en op Accell Group. Ook konden respondenten thema’s rangschikken op de mate van belangrijkheid en ontbrekende thema’s toevoegen.

Doel van het onderzoek is om in beeld te krijgen welke zaken in de ogen van zowel in- als externe stakeholders écht belangrijk (materieel) zijn voor Accell Group en waar eventuele risico’s gelopen worden of kansen ontstaan. Deze punten zullen input vormen bij het aanscherpen van het (MVO)beleid en de actiepunten.

De uitkomst van het online onderzoek wordt begin 2018 tijdens een ronde-tafel-sessie op directieniveau besproken om tot een finale ranking te komen. In onderstaande tabel worden de (huidige) hoog materiële thema’s omschreven.

 KlanttevredenheidAFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Naast tevredenheid over een kwalitatief goed product, koopgemak en een goede verkrijgbaarheid zijn goede voorlichting en focus op klantveiligheid, zowel in regelgeving & productontwikkeling als in gebruik, belangrijke factoren die impliciet bijdragen aan klanttevredenheid.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Consumenten, vakhandelnetwerk, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
Geen indicator op groepsniveau. Merken hebben eigen methodieken om dit te monitoren.
 


Innovatie &
design

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Bieden van onderscheidende producten die de klant verrassen zonder compromissen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Accell Group ondernemingen, consumenten, vakhandelnetwerk, brancheorganisaties.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Aantal prijzen en onderscheidingen
• Aantal patenten en modelbeschermingen
 


Winstgevendheid

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Verbetering van de winstgevendheid door implementatie van de strategie en altijd vanuit het perspectief van klanttevredenheid, zodat het onze relevantie op de lange termijn niet ondermijnt, maar juist versterkt.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Netto-omzet
• EBIT-marge
• Nettowinst
• ROCE
 


Gezondheid &
veiligheid

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Voldoen aan wet- en regelgeving maar bovenal aandacht voor het versterken van de gezondheids- en veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA

Medewerkers, overheid, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Uren ziekteverzuim
• Uren verzuim ten gevolge van ongevallen
 


Supply chain

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Optimalisatie van de Supply chain om leverbetrouwbaarheid te vergroten en lead times te verkorten en beter in te kunnen spelen op veranderingen in de vraag van consumenten.

Verantwoordelijkheid nemen als belangrijke speler binnen de mobiliteitsketen om zowel aan de leverancierskant als aan de distributiekant partners te stimuleren tot duurzaam opereren.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Aandeelhouders en banken, overheid, brancheorganisaties, leveranciers, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Assessment toeleveranciers op arbeidspraktijken, mensenrechten en milieu
• Aantal REACH onderzoeken en % afwijkingen
 


Werkgelegenheid

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Leveren van een socio-economische bijdrage in de regio’s door het bieden van lokale werkgelegenheid in een breed spectrum van activiteiten. Daarbij wordt niet per definitie meer gevraagd dan nodig is voor de functie, waarmee we kansen bieden aan lager opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Medewerkers, overheid, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Aantallen medewerkers & diverse opsplitsingen
 


Risicomanagement

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Continue borging en bewaking van de effectiviteit van onze risicomanagement- en interne controlesystemen, teneinde bedrijfs- en omgevingsrisico’s zo goed mogelijk te managen.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Aandeelhouders en banken, overheid, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Kwalitatieve indicatoren
 


Distributie

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Creatie van een optimaal samenspel tussen offline en online kanalen, dat er op is gericht om de consument in al zijn vormen en hoedanigheden optimaal te kunnen bedienen.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Consumenten, vakhandelnetwerk, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Geen indicator op groepsniveau. Merken hebben eigen methodieken om dit te monitoren.
 


Werkkapitaal

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Optimalisatie van werkkapitaal moet zorgen voor een goede balans tussen aan de ene kant het vermogen om te kunnen leveren wat klanten vragen en aan de andere kant de beschikbaarheid van cash om te kunnen investeren in de strategie.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Omloopsnelheden voorraden, debiteuren, crediteuren
• Werkkapitaal als % van de omzet
• ROCE
 


Gezonde &
groene mobiliteit

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Vervullen van een voortrekkersrol als het gaat om de verduurzaming van mobiliteit, verminderen van congestie, reductie van CO2-uitstoot en verbetering van het leefklimaat in de verstedelijkte gebieden.

Innemen van een proactieve rol in de maatschappij ter promotie van meer bewegen, sporten en een gezondere levensstijl, veiligheid met betrekking tot de fietsomgeving, infrastructuur en fietsproducten.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Vakhandelnetwerk, aandeelhouders en banken, brancheorganisaties, Accell Group ondernemingen, consumenten, overheid, leveranciers.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• % duurzaam woon-werkverkeer
• Bedrag aan sponsoring
 


Arbeidsvreugde
& welzijn

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Bieden van een open en professionele cultuur in combinatie met een uitdagende werkomgeving die past bij de persoonlijke mogelijkheden, talenten en ambities van medewerkers.

Bieden van goede scholings- en loopbaanperspectieven, met aandacht voor persoonlijke omstandigheden en gezondheid, met zorg voor een veilige werkomgeving.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Medewerkers, Accell Group ondernemingen, overheid.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Uren ziekteverzuim
• Aantal uren training en opleiding
• Waardering medewerkers op tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid
 


Energieverbruik

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Terugdringen van het energieverbruik primair bij assemblage, lakken, verlichting en verwarming van onze productiefaciliteiten, magazijnen en kantoren.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Accell Group ondernemingen, overheid, brancheorganisaties, aandeelhouders en banken.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Hoeveelheid energieverbruik
• Hoeveelheid emissies
 


Duurzame
productie

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Productie van fietsen met een zo laag mogelijke milieubelasting,  vermindering van afval en energieverbruik, aandacht voor gebruik van verpakking en veilige materialen.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Brancheorganisaties, leveranciers, overheid, Accell Group ondernemingen, aandeelhouders en banken.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Milieudruk verpakkingsmaterialen
• Milieudruk afval
 


Governance

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Naleving van een goed Governance -beleid betekent verantwoorde keuzes maken op politiek, sociaal, economisch en ethisch opzicht en hier transparant over communiceren.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Medewerkers, aandeelhouders en banken, overheid, brancheorganisaties, leveranciers, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Kwalitatieve indicatoren
 


Intellectueel
eigendom

AFBAKENING BINNEN EN BUITEN DE ORGANISATIE
Vastlegging en bescherming van intellectuele eigendommen (zoals octrooien), die verband houden met onze merken en de technologieën en ontwerpen van onze fietsen.

STAKEHOLDERGROEPEN DIE PRIORITEIT GEVEN AAN DIT THEMA
Aandeelhouders en banken, Accell Group ondernemingen.

KENGETALLEN EN PRESTATIE-INDICATOREN
• Aantal patenten en modelbeschermingen
• Kwalitatieve indicatoren voor tegengaan van counterfeiting & patentinbreuk

Sustainable Development Goals

Ook Accell Group onderkent het belang van de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Als eerste stap hebben we vastgesteld aan welke doelen we met onze organisatie bij kunnen dragen en in hoeverre we dit nu al doen. In 2018 wordt de MVO-strategie verder aangescherpt, waarin ook onze bijdrage aan de SDG’s zal worden opgenomen.
 


Ook Accell Group onderkent het belang van de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Als eerste stap hebben we vastgesteld aan welke doelen we met onze organisatie bij kunnen dragen en in hoeverre we dit nu al doen. In 2018 wordt de MVO-strategie verder aangescherpt, waarin ook onze bijdrage aan de SDG’s zal worden opgenomen.


• Fietsen dragen op natuurlijke wijze bij aan een goede gezondheid en welzijn. Accell Group promoot duurzaam woon-werkverkeer onder eigen medewerkers en stimuleert daarmee een gezonde leefstijl.
• Onze producten leiden niet alleen tot meer fysieke activiteiten, maar kunnen ook bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot van mobiliteit. Accell Group bevordert de verkeersveiligheid en het terugdringen van verontreiniging.
• We moedigen onze leveranciers aan om onze sociale en milieunormen na te leven.

 

• Accell Group stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door jaarlijks voldoende opleidingsuren aan te bieden. De norm is gemiddeld 15 opleidingsuren per jaar vanaf 2018.
• Accell Group sponsort World Bicycle Relief in haar doel om educatie te bieden aan jongeren in landen in ontwikkeling.

 

• De arbeidsintensieve productie en het feit dat de meeste van onze leveranciers gevestigd zijn in landen in ontwikkeling hebben een positief effect op de economische groei en werkgelegenheid. Met RSI-audits zorgen we dat deze werkzaamheden in overeenstemming zijn met onze normen.
• Accell Group steunt organisaties in hun streven naar een eerlijk, open speelveld en stimuleert economische groei die op faire manier tot stand komt.

 

• De aard van onze producten draagt bij aan de verduurzaming van steden en een gezondere samenleving. Veilige, schone steden zijn van groot belang voor de gebruikers van ons product.
• Accell Group levert een bijdrage aan het verduurzamen van mobiliteit en verkeersveiligheid. Niet alleen met onze fietsproductie, maar ook door het sponsoren van lokale, regionale en internationale initiatieven.

 

• Verantwoord fietsgebruik vraagt om een veilig en duurzaam product. Accell Group ondersteunt de ontwikkeling van de strengste veiligheidsnormen en zorgt dat haar producten daaraan voldoen.
• Accell Group streeft naar het reduceren van de hoeveelheid afval, verpakkingsmaterialen en het energieverbruik en werkt aan een toeleveringsketen die voldoet aan duurzame en maatschappelijke eisen.

 

• Door lid te zijn van verschillende initiatieven en comités, helpt Accell Group bij het bevorderen van open handel, het verhogen van de export van landen in ontwikkeling en het verbeteren van internationale steun voor capaciteitsopbouw in die landen.