7.10
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

A. Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2017 van Accell Group N.V.

B. Basis voor presentatie

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Accell Group N.V. maakt voor de bepaling van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling van haar enkelvoudige jaarrekening gebruik van de optie die wordt geboden in artikel 2:362 lid 8 BW. Dit houdt in dat de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling (hierna ‘waarderingsgrondslagen’) van de enkelvoudige jaarrekening van Accell Group N.V. gelijk zijn aan de grondslagen die voor de geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening zijn toegepast. Deze geconsolideerde EU-IFRS jaarrekening is opgesteld volgens de door de International Accounting Standards Board vastgestelde en door de Europese Unie aanvaarde standaarden (hierna ‘EU-IFRS’). Verwezen wordt naar paragraaf 5.6 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voor de beschrijving van deze grondslagen.

i. Herrubricering

De cijfers over 2016 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken. Het betreft de volgende herrubriceringen:

  • Leningen aan groepsmaatschappijen van € 35,7 miljoen vanuit financiële vaste activa naar vlottende activa;
  • Leningen van groepsmaatschappijen van € 22,6 miljoen vanuit langlopende schulden naar kortlopende schulden.

ii. Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde, met separate presentatie van de goodwill component onder de immateriële vaste activa.

iii. Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van Accell Group N.V. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen Accell Group N.V. en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

 

28.  Goodwill

Het verloop van goodwill wordt als volgt weergegeven:

  2017 2016
  € x 1.000 € x 1.000
Kostprijs
Stand per 1 januari 10.939 4.342
Toevoegingen als gevolg van acquisities - -
Juridische herstructurering - 5.059
Valuta omrekeningsverschillen 943- 1.538
Stand per 31 december 9.996 10.939
Cumulatieve bijzondere waardeverminderingen
Stand per 1 januari - -
Bijzondere waardevermindering - -
Stand per 31 december - -
Boekwaarde
Stand per 1 januari 10.939 4.342
Stand per 31 december 9.996 10.939

 

29.  Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

  2017 2016
  € x 1.000 € x 1.000
Deelnemingen
Stand per 1 januari 374.695 304.698
Resultaat deelnemingen 22.038 34.725
Investeringen (desinvesteringen) 1.150 62.055
Ontvangen dividend deelnemingen - -13.603
Valutaomrekeningsverschillen -12.707 -7.351
Overige niet-gerealiseerde resultaten 197 -5.830
Juridische herstructurering - 2.078-
Overige mutaties -337 2.079
Stand per 31 december 385.036 374.695
Leningen aan groepsmaatschappijen
Stand per 1 januari 37.696 79.039
Verstrekte leningen - 16.606
Afgeloste leningen -19.031 -57.946
Valutaomrekeningsverschillen - -3
Stand per 31 december 18.665 37.696
Totaal financiële vaste activa 403.701 412.391

 

De langlopende leningen aan groepsmaatschappijen hebben een financierend karakter. De leningen zijn rentedragend (3%).

 

30.  Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven:

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 2016 253 44.264 1.079 -2.473 5.005 225.527 32.286 305.941
Nettowinst - - - - - - 32.292 32.292
Niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 - -9.696
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - 2.136 -6.359 - -5.473 32.292 22.596
 
Overdracht aan overige reserve - - - - - 32.286 -32.286 -
Dividenden toegekend - - - - - -18.215 - -18.215
Stockdividenden 5 -5       9.422 - 9.422
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -525 - - - 464 - -61
Overige mutaties - - - - 1.975 -2.278 - -303
Stand op 31 december 2016 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 241.733 32.292 319.380

  Aandelen- kapitaal Agio Afdekkings- reserve Reserve omrekenings- verschillen Overige wettelijke reserve Overige reserve Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen
  € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000 € x 1.000
Stand op 1 januari 2017 258 43.734 3.215 -8.832 6.980 241.733 32.292 319.380
Nettowinst - - - - - - 10.501 10.501
Niet-gerealiseerde resultaten - - -10.289 -13.651 - 197 - -23.743
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - - -10.289 -13.651 - 197 10.501 -13.242
 
Overdracht aan overige reserve - - - - - 32.292 -32.292 -
Dividenden toegekend - - - - - -18.616 - -18.616
Stockdividenden 5 -5 - - - 11.876 - 11.876
Op aandelen gebaseerde betalingstransacties - -510 - - - 439 - -71
Overige mutaties - - - - -4.276 4.270 - -6
Stand op 31 december 2017 263 43.219 -7.074 -22.483 2.704 272.191 10.501 299.321

 

De Groep heeft tevens aandelenopties uitgegeven (zie toelichting 18 van de geconsolideerde jaarrekening).

 

Gewone aandelen

Op 31 december 2017 bestond het maatschappelijk aandelenkapitaal uit 55.000.000 gewone aandelen, 5.000.000 cumulatief preferente aandelen F en 60.000.000 cumulatief preferente aandelen B, elk met een nominale waarde van € 0,01. Hiervan zijn per balansdatum uitgegeven en volgestort 26.255.179 (2016: 25.834.236) gewone aandelen, zodat het uitstaande aandelenkapitaal € 262.552 bedraagt.

Agioreserve

Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari).

Afdekkingsreserve

De afdekkingsreserve bestaat uit het effectieve deel van de cumulatieve nettomutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten met betrekking tot afgedekte transacties die nog niet hebben plaatsgevonden.

Reserve omrekeningsverschillen

De wettelijke reserve omrekeningsverschillen omvat alle valutaverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten.

Overige wettelijke reserves

De post andere wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve deelnemingen en een wettelijke reserve voor geactiveerde ontwikkelingskosten.

De wettelijke reserve deelnemingen bedraagt € 2.300 duizend (2016: € 6.947 duizend) en heeft betrekking op deelnemingen die volgens de vermogensmutatiemethode zijn gewaardeerd. De reserve betreft het verschil tussen de op basis van de grondslagen van de moedermaatschappij berekende ingehouden winst en rechtstreekse vermogensmutaties van de deelnemingen enerzijds, en het deel daarvan dat de moedermaatschappij zou kunnen laten uitkeren anderzijds. De wettelijke reserve wordt op individuele basis bepaald.

Voor geactiveerde ontwikkelingskosten en oprichtingskosten is een wettelijke reserve te gevormd ter grootte van de boekwaarde ervan, ten bedrage van € 404 duizend (2016: € 33 duizend).

Voorstel tot resultaat bestemming (Onverdeeld resultaat)

De Raad van Bestuur stelt de Algemene Vergadering voor om het resultaat na belasting over 2017 volledig te bestemmen voor dividenduitkering. Het resultaat na belasting over 2017 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen vermogen.

Dividend

De Raad van Bestuur stelt voor om aan de aandeelhouders een keuzedividend van € 0,50 per aandeel ter beschikking te stellen, waarvan € 0,40 afkomstig uit het resultaat na belastingen 2017 en € 0,10 uit de algemene reserves. Dit dividendvoorstel van € 13,1 miljoen dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2018 en is nog niet als schuld in deze jaarrekening verantwoord. Voor het dividend is geen voorziening getroffen en er zijn geen gevolgen voor de winstbelasting.

Het dividend over het boekjaar 2016 is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2017 vastgesteld op € 0,72 per aandeel dan wel een dividend in aandelen. Na afloop van de keuzeperiode bleek dat 64% van de aandeelhouders heeft gekozen voor stockdividend. Per 16 mei 2017 is € 6,7 miljoen aan contant dividend uitbetaald en zijn 399.871 aandelen uitgegeven en aan het uitstaande aandelenkapitaal toegevoegd.

31.    Leningen aan en van groepsmaatschappijen

De kortlopende leningen aan en van groepsmaatschappijen hebben betrekking op rekening-courantenposities binnen Accell Group N.V. uit hoofde van kasmiddelenbeheer. De leningen zijn rentedragend (3m Euribor plus opslag).

32.  Vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen

De vorderingen op en schulden aan groepsmaatschappijen betreffen vorderingen en schulden met een kortlopend karakter (geen rentevergoeding).

33.  Overige financiële instrumenten

Voor de toelichting op de overige financiële instrumenten, bestaande uit voor afdekking gebruikte valutatermijncontracten (financiële verplichtingen) ten bedrage van € 9,3 miljoen (2016: € 6,0 miljoen aan financiële activa) en voor afdekking gebruikte renteswaps (financiële verplichtingen) bedrage van € 0,2 miljoen (2016: € 1,8 miljoen) wordt verwezen naar toelichting 22 Financiële instrumenten – reële waarden en risicobeheer van de geconsolideerde jaarrekening.

34.  Rentedragende leningen en doorlopende kredietfaciliteit

Voor de toelichting op de rentedragende leningen ten bedrage van € 98,5 miljoen (2016: € 59,7 miljoen) en de doorlopende kredietfaciliteit van € 40,0 miljoen (2016: € 49,1 miljoen) wordt verwezen naar toelichtingen 16 Rentedragende leningen en 22 Financiële instrumenten – reële waarden en risicobeheer van de geconsolideerde jaarrekening. Voor de toelichting op het beleid ter beheersing van het liquiditeitsrisico en het marktrisico, bestaande uit valuta- en renterisico, wordt verwezen naar toelichting 22 Financiële instrumenten – reële waarden en risicobeheer van de geconsolideerde jaarrekening.

35.    Leningen van groepsmaatschappijen

De langlopende leningen van groepsmaatschappijen hebben een financierend karakter. De leningen zijn rentedragend (5%).

36.  Netto-omzet

De netto-omzet betreft de management fees in rekening gebracht bij de groepsmaatschappijen.

37.  Overige kosten

De overige kosten bedragen in 2017 € 17,4 miljoen (2016: € 7,0 miljoen) en bevatten onder meer personeelskosten, implementatiekosten van de strategie, IT-kosten, advieskosten, auditkosten, treasury baten en lasten en reiskosten.

In 2017 heeft Accell Group N.V. gemiddeld 52 personeelsleden in dienst (2016: 33). Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten bedragen in 2017 € 8,1 miljoen, € 0,4 miljoen en € 1,0 miljoen (2016: € 5,2 miljoen, € 0,3 miljoen en € 0,6 miljoen).

38.  Nettofinancieringslasten

De financiële baten bedragen in 2017 € 2,5 miljoen (2016: € 2,2 miljoen) en bestaan voornamelijk uit rentebaten horende bij de leningen aan groepsmaatschappijen. De financiële lasten bedragen in 2017 € 5,5 miljoen (2016: € 1,4 miljoen) en bevatten rentelasten, valutakoersverschillen en bankkosten.

39.  Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Accell Group N.V. heeft verplichtingen van € 1,1 miljoen uit operationele leaseovereenkomsten voor bedrijfsgebouwen en terreinen, IT-apparatuur en auto’s ter gebruik in de normale bedrijfsactiviteiten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties

De rechtspersoon Accell Group N.V. heeft verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden. Daartoe strekkende verklaringen zijn ter inzage gelegd ten kantore van het handelsregister waar de rechtspersoon, waarvoor de aansprakelijkheidsstelling is geschied, zijn zetel heeft. De rechtspersoon Accell Group N.V. heeft ook verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit inkoophandelingen van geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden aan leveranciers.

Daarenboven zijn ultimo 2017 specifieke garanties afgegeven ten behoeve van geconsolideerde deelnemingen voor circa € 12,3 miljoen (ultimo 2016: circa € 14,2 miljoen). Ook zijn verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit inkoophandelingen van geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden aan leveranciers.

Fiscale eenheid

De rechtspersoon Accell Group N.V. maakt deel uit van de fiscale eenheid 'Accell Group N.V.' voor de heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. 

40.  Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1, BW, is in het boekjaar ten laste van Accell Group N.V. en groepsmaatschappijen gekomen voor bestuurders een bedrag van € 3,6 miljoen (2016: € 2,5 miljoen) en voor commissarissen een bedrag van € 195 duizend (2016: € 175 duizend). Voor de toelichting op de bezoldiging van bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar toelichting 26 Verbonden partijen van de geconsolideerde jaarrekening.

In de bezoldiging is tevens in het kader van toegekende personeelsopties een bedrag opgenomen van € 60 duizend  (2016: € 91 duizend) voor bestuurders. Voor de toelichting op deze optieregeling wordt verwezen naar toelichting 18 Op aandelen gebaseerde betalingen van de geconsolideerde jaarrekening.

 

Raad van Commissarissen
A.J. Pasman, voorzitter
J. van den Belt, vice-voorzitter
P.B. Ernsting

Raad van Bestuur
A.H. Anbeek, CEO
H.H. Sybesma, CFO
J.M. Snijders Blok, COO 
J.J. Both, CSCO

Heerenveen, 9 maart 2018