7.8
Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming (in duizenden euro)

  notes 31-12-17 31-12-16
ACTIVA
Materiële vaste activa   752 867
Goodwill 28 9.996 10.939
Overige immateriële vaste activa   575 317
Uitgestelde belastingvorderingen   2.358 -
Financiële vaste activa 29 403.701 412.391
Vaste activa   417.382 424.514
Leningen aan groepsmaatschappijen 31 136.434 35.697
Vorderingen op groepsmaatschappijen 32 2.049 2.856
Actuele belastingvorderingen   4.252 2.862
Overige vorderingen   7.278 7.831
Overige financiële instrumenten 33 - 6.049
Geldmiddelen en kasequivalenten   - 26.904
Vlottende activa   150.013 82.199
Totaal activa   567.395 506.713
 
EIGEN VERMOGEN
Aandelenkapitaal   263 258
Agio   43.219 43.734
Afdekkingsreserve   -7.074 3.215
Reserve omrekenverschillen   -22.483 -8.832
Overige wettelijke reserves   2.704 6.980
Overige reserves   272.191 241.733
Onverdeeld resultaat   10.501 32.292
Totaal eigen vermogen 30 299.321 319.380
VOORZIENINGEN
Voorzieningen   15 545
LANGLOPENDE SCHULDEN
Rentedragende leningen 34 98.471 47.158
Leningen van groepsmaatschappijen 35 1.100 1.100
Uitgestelde belastingverplichtingen   - 1.283
Langlopende schulden   99.571 49.541
KORTLOPENDE SCHULDEN
Rekening-courant banken   36.513 35.744
Doorlopende kredietfaciliteit 34 40.000 49.050
Rentedragende leningen 34 - 12.500
Leningen van groepsmaatschappijen 31 68.341 22.559
Schulden aan groepsmaatschappijen 32 11.519 11.181
Overige schulden   2.585 4.451
Overige financiële instrumenten 33 9.530 1.762
Kortlopende schulden   168.488 137.247
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   567.395 506.713


 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.