7.6
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017

 

1. Algemene informatie

Accell Group N.V. (“Accell Group”) te Heerenveen staat aan het hoofd van een groep van rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is opgenomen in toelichting 11 Deelnemingen. Accell Group is met haar groep van ondernemingen op internationaal niveau actief met het ontwerp, de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige fietsen en fietsonderdelen en -accessoires.

2. Basis voor opstelling

A. Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard door de Europese Unie (EU-IFRS) en met artikel 2:362 lid 9 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

De geconsolideerde jaarrekening is op 9 maart 2018 goedgekeurd voor publicatie door de Raad van Bestuur.

B. Waarderingsbasis

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten, met uitzondering van de volgende posten die op iedere balansdatum zijn gewaardeerd op een alternatieve basis:

 • afgeleide financiële instrumenten: gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het eigen vermogen: waardering op basis van reële waarde;
 • netto activa (verplichtingen) uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen: waardering tegen de reële waarde van de fondsbeleggingen verminderd met de contante waarde van de toegezegde pensioenrechten.

C. Functionele valuta en presentatievaluta

De jaarrekening wordt gepresenteerd in de euro, die fungeert als de functionele valuta van Accell Group.

D. Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van deze geconsolideerde jaarrekening heeft Accell Group oordelen gevormd en schattingen en veronderstellingen gemaakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden prospectief verwerkt.

Informatie over veronderstellingen en schattingsonzekerheden die een aanmerkelijk risico in zich bergen van een materiële aanpassing in het jaar eindigend op 31 december 2017, is opgenomen in de volgende onderdelen van de toelichting:

 • Toelichting 17 – waardering van verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen: belangrijke actuariële veronderstellingen;
 • Toelichting 19 – verwerking van latente belastingvorderingen: beschikbaarheid van toekomstige fiscale winsten die kunnen worden gebruikt ter voorwaartse compensatie van fiscale verliezen;
 • Toelichting 9 en 10 – test op bijzondere waardeverminderingen: belangrijke veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de realiseerbare waarden, inclusief de realiseerbaarheid van ontwikkelingskosten;
 • Toelichting 20 – verwerking en waardering van voorzieningen: belangrijke veronderstellingen over de waarschijnlijkheid en omvang van een uitstroom van middelen.

Bepaling van de reële waarde

Voor een aantal waarderingsgrondslagen en toelichtingen is bepaling van de reële waarde vereist, voor zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Bij het bepalen van de reële waarde van een actief of een verplichting maakt Accell Group zoveel mogelijk gebruik van op de markt waarneembare gegevens. De reële waarden worden ingedeeld naar verschillende niveaus op basis van een reële-waardehiërarchie, afhankelijk van de inputs op basis waarvan de waarderingstechnieken zijn toegepast. De verschillende niveaus zijn als volgt gedefinieerd:

 • Niveau 1: genoteerde marktprijzen (niet gecorrigeerd) in actieve markten voor identieke activa of verplichtingen.
 • Niveau 2: input die geen onder Niveau 1 vallende genoteerde marktprijzen betreft en die waarneembaar is voor het actief of de verplichting, hetzij rechtstreeks (i.c. in de vorm van prijzen) hetzij indirect (i.c. afgeleid van prijzen).
 • Niveau 3: input voor het actief of de verplichting die niet is gebaseerd op waarneembare marktgegevens (niet-waarneembare input).

Indien de inputs die worden gebruikt voor het bepalen van de reële waarde van een actief of verplichting binnen verschillende niveaus van de reële-waardehiërarchie vallen, dan wordt de bepaalde reële waarde in zijn geheel ingedeeld in hetzelfde niveau van de reële-waardehiërarchie als de input van het laagste niveau die van belang is voor de gehele meting. Accell Group verwerkt eventuele herrubriceringen tussen de niveaus van de reële-waardehiërarchie aan het einde van de verslagperiode waarin de wijziging zich heeft voorgedaan.

Meer informatie over de veronderstellingen voor de bepaling van reële waarden is opgenomen in de volgende noten:

 • Toelichting 18 – Op aandelen gebaseerde betalingen;
 • Toelichting 22 – Financiële instrumenten – reële waarde en risicobeheer.

E. Stelselwijziging

Er zijn geen stelselwijzigingen, effectief vanaf 1 januari 2017, die Accell Group in materiële zin beïnvloeden.

3. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaglegging

Accell Group heeft de hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening.

A. Consolidatiegrondslagen

Bedrijfscombinaties

Accell Group verwerkt bedrijfscombinaties op basis van de overnamemethode per de datum waarop de zeggenschap overgaat naar Accell Group. De voor de overname overgedragen vergoeding wordt in het algemeen gewaardeerd tegen reële waarde, evenals de verworven netto identificeerbare activa. Eventuele goodwill die hieruit voortvloeit, wordt jaarlijks getoetst op bijzondere waardeverminderingen. Eventuele boekwinst uit een voordelige koop wordt direct verwerkt in het resultaat. Transactiekosten worden verwerkt wanneer zij worden gemaakt, behalve als zij betrekking hebben op de uitgifte van vreemd- of eigenvermogens­instrumenten.

In de overgedragen vergoeding is geen bedrag begrepen voor de afwikkeling van bestaande relaties. Een dergelijk bedrag wordt in het algemeen verwerkt in het resultaat.

De reële waarde van een eventuele voorwaardelijke vergoeding wordt op overnamedatum opgenomen. Indien een verplichting om een voorwaardelijke vergoeding te betalen voldoet aan de definitie van een financieel instrument dat wordt geclassificeerd als eigen vermogen, vindt geen latere herwaardering plaats en wordt de afwikkeling verantwoord binnen het eigen vermogen. Als dit niet het geval is, wordt de voorwaardelijke vergoeding geherwaardeerd tegen reële waarde en worden wijzigingen in de reële waarde na eerste opname opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Dochterondernemingen

Dochterondernemingen zijn die entiteiten waarover Accell Group zeggenschap heeft. Accell Group heeft zeggenschap over een entiteit indien zij op basis van haar betrokkenheid bij de entiteit is blootgesteld aan, dan wel recht heeft op, variabele rendementen en het vermogen heeft die rendementen te beïnvloeden aan de hand van haar zeggenschap over de entiteit. De jaarrekeningen van dochterondernemingen zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen vanaf de datum waarop voor het eerst sprake is van zeggenschap tot aan het moment waarop de zeggenschap eindigt.

Verlies van zeggenschap

Indien Accell Group de zeggenschap over een dochteronderneming verliest, worden de activa en verplichtingen en eventueel hiermee samenhangende minderheidsbelangen en andere eigenvermogenscomponenten niet langer in de balans verantwoord. De eventueel behaalde boekwinst of het boekverlies wordt opgenomen in de winst of het verlies. Indien Accell Group een belang behoudt in de voormalige dochteronderneming, wordt dat vanaf het moment van het verlies van zeggenschap gewaardeerd tegen reële waarde.

Belangen in deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode

De belangen van Accell Group in deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode bestaan uit belangen in geassocieerde deelnemingen en een joint-venture.

Geassocieerde deelnemingen zijn die entiteiten waarin Accell Group invloed van betekenis heeft op het financiële en operationele beleid, maar waarover zij geen zeggenschap heeft. Een joint-venture is een overeenkomst waarover Accell Group gezamenlijke zeggenschap uitoefent en waarbij Accell Group eerder rechten heeft ten aanzien van de netto-activa van de overeenkomst dan rechten ten aanzien van de activa en verplichtingen ten aanzien van de schulden.

Geassocieerde deelnemingen en joint-ventures waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, worden verantwoord op basis van de ‘equity’-methode en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs. In die kostprijs van de deelneming zijn de transactie­kosten inbegrepen. Na de eerste verwerking bevat de geconsolideerde jaarrekening het aandeel van Accell Group in de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode, tot aan de datum waarop voor het laatst sprake is van invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap.

Eliminatie van transacties bij consolidatie

Intragroepssaldi en -transacties, alsmede eventuele niet-gerealiseerde winsten en verliezen uit intragroepstransacties worden geëlimineerd. Niet-gerealiseerde winsten uit hoofde van transacties met deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode worden geëlimineerd naar rato van het belang dat Accell Group in de deelneming heeft. Niet-gerealiseerde verliezen worden op dezelfde wijze geëlimineerd als niet-gerealiseerde winsten, maar alleen voor zover er geen aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering.

B. Opbrengsten

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt wanneer de significante risico’s en voordelen van het eigendom zijn overgedragen aan de klant, inning van de vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee verband houdende kosten en eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden ingeschat, er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen, en de omvang van de opbrengsten betrouwbaar kan worden bepaald. Opbrengsten worden gewaardeerd na aftrek van retouren, handels- en volumekortingen.

Het moment van overdracht van risico’s en voordelen varieert afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de verkoopovereenkomst. Voor de verkoop van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires vindt de overdracht doorgaans plaats op het moment dat het product is afgeleverd bij de opslagruimte van de klant; voor sommige internationale leveringen vindt de overdracht echter plaats op het moment dat de goederen bij de betreffende vervoerder zijn ingeladen. Voor dergelijke producten heeft de klant over het algemeen geen recht op retournering.

C. Financieringsbaten en -lasten

De financieringsbaten en -lasten van Accell Group omvatten het volgende:

 • rentebaten;
 • rentelasten;
 • bankkosten;
 • dividendopbrengsten;
 • valutakoerswinsten en -verliezen op financiële activa en financiële verplichtingen;
 • winst op de herwaardering naar reële waarde van een reeds bestaand belang in een overgenomen partij;
 • (terugneming van) bijzondere waardeverminderingsverliezen op financiële activa (anders dan handelsvorderin­gen).

Rentebaten of -lasten worden verwerkt op basis van de effectieve-rentemethode. Dividendopbrengsten worden verwerkt in het resultaat op het moment dat het recht van Accell Group op ontvangst wordt gevestigd.

D. Vreemde valuta

Transacties in vreemde valuta

Transacties luidend in vreemde valuta worden naar de betreffende functionele valuta van de groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende wisselkoersen op de transactiedata.

In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden op balansdatum naar de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoersen. In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa en verplichtingen die tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden naar de functionele valuta omgerekend tegen de wisselkoersen die golden op de data waarop de reële waarden werden bepaald. In vreemde valuta luidende niet-monetaire activa en verplichtingen die op basis van historische kosten worden gewaardeerd, worden niet opnieuw omgerekend.

Valutakoersverschillen worden in de regel opgenomen in het resultaat. Echter, valutakoers­verschillen die optreden bij de omrekening van in aanmerking komende kasstroomafdekkingen, voor zover de afdekking effectief is, worden verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten.

Buitenlandse bedrijfsactiviteiten

De activa en verplichtingen van buitenlandse activiteiten, met inbegrip van goodwill en bij overnames opgetreden reële-waardecorrecties, worden in euro omgerekend tegen de geldende wisselkoersen op verslagdatum. De opbrengsten en kosten van buitenlandse bedrijfsactiviteiten worden in euro omgerekend tegen de wisselkoersen op de transactiedata.

Valutakoersverschillen worden opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en worden verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen, behalve voor zover het valutakoersverschil wordt toegerekend aan minderheidsbelangen.

Indien een buitenlandse activiteit geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, zodanig dat Accell Group de zeggenschap, invloed van betekenis dan wel gezamenlijke zeggenschap verliest, wordt het in verband met deze buitenlandse activiteit cumulatieve  bedrag in de reserve omrekenings­verschillen overgeboekt naar het resultaat als onderdeel van de winst of het verlies op de verkoop. Indien Accell Group slechts een deel van het belang in een dochter verkoopt terwijl Accell Group wel zeggenschap houdt, wordt het betreffende evenredige aandeel in het cumulatieve bedrag toegerekend aan minderheidsbelangen. Indien Accell Group slechts een deel van het belang in een geassocieerde deelneming of joint-venture verkoopt terwijl Accell Group wel invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap houdt, wordt het betreffende evenredige aandeel in het cumulatieve bedrag overgeboekt naar het resultaat.

Wanneer de afwikkeling van een monetaire post die te ontvangen is van of te betalen is aan een buitenlandse activiteit niet gepland noch waarschijnlijk is in de voorzienbare toekomst, worden de valutakoersverschillen op een dergelijke monetaire post beschouwd als onderdeel van de netto-investering in de buitenlandse activiteit. Dienovereenkomstig worden deze valutakoersverschillen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en verwerkt in de reserve omrekeningsverschillen.

Afdekking van netto-investering in buitenlandse activiteiten

Accell Group past geen hedge accounting toe op de valutakoersverschillen die ontstaan bij omrekening van de functionele valuta van de buitenlandse activiteit naar de functionele valuta van Accell Group (euro).

E. Personeelsbeloningen

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

Kortetermijnpersoneelsbeloningen worden verwerkt als kosten wanneer de daarmee verband houdende dienst wordt verricht. Er wordt een verplichting verwerkt voor het bedrag dat naar verwachting zal worden betaald als Accell Group een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft om dit bedrag te betalen als gevolg van verrichte diensten door de werknemer en de verplichting betrouwbaar kan worden bepaald.

Op aandelen gebaseerde betalingstransacties

De reële waarde op toekenningsdatum van in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties aan personeelsleden wordt in het algemeen opgenomen als een personeelslast, met een overeenkomstige verhoging van het eigen vermogen, verdeeld over de periode waarin de werknemers onvoorwaardelijk recht krijgen op de betalingen. Het als last op te nemen bedrag wordt aangepast voor het aantal betalingen waarbij naar verwachting zal worden voldaan aan de betreffende dienstverleningsvoorwaarden en niet-marktgerelateerde voorwaarden van onvoorwaardelijk worden, zodanig dat het uiteindelijk als last opgenomen bedrag is gebaseerd op het aantal betalingen waarbij op de datum waarop de toekenning onvoorwaardelijk wordt daadwerkelijk is voldaan aan de betreffende voorwaarden.

Toegezegde-bijdrageregelingen

Verplichtingen in verband met bijdragen aan toegezegde-bijdrageregelingen worden verwerkt als kosten wanneer de gerelateerde prestaties worden verricht. Vooruitbetaalde bijdragen worden opgenomen als actief voor zover een terugbetaling in contanten of een verlaging van toekomstige betalingen beschikbaar is.

Toegezegd-pensioenregelingen

De nettoverplichting van Accell Group uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen wordt voor iedere regeling afzonderlijk berekend door een schatting te maken van de pensioenaanspraken die werknemers hebben opgebouwd in de verslagperiode en voorgaande perioden, waarbij dat bedrag contant wordt gemaakt en verminderd met de reële waarde van de fondsbeleggingen.

De berekening van de toegezegd-pensioenverplichtingen wordt jaarlijks uitgevoerd door een gekwalificeerde actuaris volgens de ‘projected unit credit’-methode. Wanneer de berekening resulteert in een potentieel actief voor Accell Group, wordt de opname van het actief beperkt tot de contante waarde van economische voordelen beschikbaar in de vorm van eventuele toekomstige terugstortingen door het fonds of lagere toekomstige pensioenpremies. Bij de berekening van de contante waarde van economische voordelen wordt rekening gehouden met eventuele minimum financieringsverplichtingen die van toepassing zijn.

Herwaarderingen van de netto toegezegd-pensioenverplichting, die bestaat uit actuariële winsten en verliezen en het rendement op fondsbeleggingen (exclusief rente), worden direct verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten. Accell Group bepaalt de nettorentelast (-bate) op de netto toegezegd-pensioenverplichting (-actief) over de verslagperiode door de disconteringsvoet die is gebruikt voor het bepalen van de toegezegd-pensioenverplichting aan het begin van het jaar, toe te passen op de toenmalige netto toegezegd-pensioenverplichting (-actief), rekening houdend met eventuele wijzigingen in de netto toegezegd-pensioenverplichting (-actief) gedurende de periode als gevolg van bijdragen en uitkeringen. Nettorentelasten en overige lasten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen worden verwerkt in het resultaat.

Wanneer de pensioenaanspraken uit hoofde van een regeling worden gewijzigd of wanneer een regeling wordt ingeperkt, wordt de daaruit voortvloeiende wijziging in aanspraken met betrekking tot verstreken diensttijd of de winst of het verlies op die inperking direct verwerkt in het resultaat. Accell Group verantwoordt winsten of verliezen op de afwikkeling van een toegezegd-pensioenregeling op het moment dat de afwikkeling plaatsvindt.

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

De nettoverplichting van Accell Group uit hoofde van overige langetermijnpersoneelsbeloningen betreft het bedrag aan aanspraken die werknemers hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in de verslagperiode en voorgaande perioden. Deze aanspraken worden verdisconteerd om de contante waarde te bepalen. Herwaarderingen worden verwerkt in het resultaat in de periode waarin zij optreden. 

F. Winstbelastingen

Winstbelastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en terug te ontvangen winstbelastingen en uitgestelde winstbelastingen. Winstbelastingen worden in het resultaat verwerkt, behalve voor zover deze betrekking hebben op een bedrijfscombinatie of op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen of in niet-gerealiseerde resultaten worden opgenomen.

Actuele winstbelastingen

De actuele winstbelastingen omvatten de verwachte te betalen of terug te ontvangen belastingen over de fiscale winst of verlies over het boekjaar, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde of terug te ontvangen belastingen. Het bedrag van de actuele winstbelastingen wordt bepaald op basis van de beste schatting van de belastingbate of -last, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele onzekerheid met betrekking tot winstbelastingen. De actuele winstbelasting wordt berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten. De actuele winstbelasting omvat tevens eventuele belastingen voortvloeiend uit dividenden.

Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen worden uitsluitend gesaldeerd als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Uitgestelde winstbelastingen

Uitgestelde winstbelastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarden van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarden van die posten. Uitgestelde belastingverplichtingen worden niet opgenomen voor:

 • tijdelijke verschillen die verband houden met de eerste opname van activa of verplichtingen bij een transactie die geen bedrijfscombinatie betreft en die noch de commerciële noch de fiscale winst of verlies beïnvloedt;
 • tijdelijke verschillen die verband houden met deelnemingen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures, voor zover Accell Group in staat is het tijdstip van afloop van deze tijdelijke verschillen te bepalen en het waarschijnlijk is dat ze niet zullen worden afgewikkeld in de voorzienbare toekomst;
 • belastbare tijdelijke verschillen die voortvloeien uit de eerste opname van goodwill.

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor onbenutte fiscale verliezen, ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden en aftrekbare tijdelijke verschillen, voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen komen waartegen deze kunnen worden afgezet. Uitgestelde belastingvorderingen worden op iedere verslagdatum beoordeeld en worden verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd; dergelijke verlagingen worden teruggeboekt zodra het waarschijnlijk is dat in de toekomst belastbare winsten weer toenemen. Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen worden op iedere verslagdatum opnieuw beoordeeld en worden opgenomen zodra het waarschijnlijk is dat er in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zijn, waartegen ze kunnen worden gebruikt.

Uitgestelde winstbelastingen worden gewaardeerd op basis van de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn bij afloop van de tijdelijke verschillen, op basis van belastingtarieven die op de verslagdatum zijn vastgesteld of materieel zijn vastgesteld. De waardering van uitgestelde winstbelastingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die voortvloeien uit de wijze waarop Accell Group aan het eind van de verslagperiode verwacht de boekwaarde van haar activa en verplichtingen te realiseren of af te wikkelen.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden uitsluitend gesaldeerd als aan bepaalde criteria wordt voldaan.

G. Voorraden

De voorraden worden opgenomen tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De kostprijs van de voorraden is gebaseerd op het ‘eerst in, eerst uit’-beginsel (fifo). De kostprijs van goederen in bewerking en voorraden gereed product omvat een redelijk deel van de indirecte kosten op basis van de normale productiecapaciteit.

H. Materiële vaste activa

Verwerking en waardering

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Een winst of verlies op de afstoting van een materieel vast actief wordt verwerkt in het resultaat (afschrijvingslasten).

Afschrijvingen

Afschrijving wordt berekend teneinde de kosten van materiële vaste activa minus hun geschatte restwaarde lineair af te schrijven over hun geschatte gebruiksduur. Afschrijvingen worden ten laste van het resultaat gebracht. Op grond wordt niet afgeschreven.

De geschatte gebruiksduur voor de belangrijkste materiële vaste activa is als volgt:

Bedrijfsgebouwen 40 jaar        
Machines en overige activa 3 - 12 jaar        

 

Afschrijvingsmethoden, gebruiksduren en restwaarden worden op iedere verslagdatum opnieuw beoordeeld en, indien noodzakelijk, aangepast.

I. Immateriële activa en goodwill

Verwerking en waardering

Goodwill

Goodwill die voortvloeit uit de verwerving van dochterondernemingen wordt gewaardeerd tegen kostprijs minus cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Handelsmerken

Handelsmerken, die veelal voortvloeien uit de verwerving van dochterondernemingen, worden gewaardeerd tegen kostprijs minus cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De overgenomen handelsmerken bevinden zich in het midden- en hogere marktsegment met een veelal lange historie en traditie in de lokale en internationale markten waarin ze opereren. De levensduur van de handelsmerken is onbepaald; gebaseerd op een analyse van alle relevante factoren is er geen voorzienbare beperking aan de periode waarover de handelsmerken verwacht worden kasstromen te genereren voor Accell Group.

Onderzoek en ontwikkeling

Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gedaan. Uitgaven voor ontwikkelingsactiviteiten worden alleen geactiveerd als de uitgaven betrouwbaar kunnen worden bepaald, het product of proces technisch en commercieel haalbaar is, toekomstige economische voordelen waarschijnlijk zijn en Accell Group van plan is en over voldoende middelen beschikt om de ontwikkeling te voltooien en het actief te gebruiken of te verkopen. Andere ontwikkelingskosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste opname worden geactiveerde ontwikkelingskosten gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Overige immateriële activa

De overige door Accell Group verworven immateriële activa (met inbegrip van klantenbestanden, licenties en patenten) met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met cumulatieve amortisaties en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Uitgaven na eerste opname

Uitgaven na eerste opname worden uitsluitend geactiveerd wanneer hierdoor de toekomstige economische voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop de uitgaven betrekking hebben. Alle overige uitgaven, inclusief uitgaven voor intern gegenereerde goodwill en handelsmerken, worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gedaan.

Amortisatie

Amortisatie wordt berekend teneinde de kosten van immateriële activa minus hun geschatte restwaarde lineair te amortiseren over hun geschatte gebruiksduur. Amortisaties worden in het algemeen verwerkt in het resultaat. Op goodwill en handelsmerken vindt geen amortisatie plaats.

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:

Klantbestanden 10 - 20 jaar        
Licenties                            10 jaar        
Patenten                  5 jaar        
Software             3 - 5 jaar        
Ontwikkelingskosten 3 - 5 jaar        

 

Amortisatiemethoden, gebruiksduren en restwaarden worden op iedere verslagdatum opnieuw beoordeeld en, indien noodzakelijk, aangepast.

J. Financiële instrumenten

Accell Group classificeert niet-afgeleide financiële activa in de volgende categorieën: financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, tot einde looptijd aangehouden financiële activa, en leningen en vorderingen.

Accell Group classificeert niet-afgeleide financiële verplichtingen in de volgende categorieën: financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, en overige financiële verplichtingen.

Niet-afgeleide financiële activa en financiële verplichtingen – verwerken en niet langer verwerken

Accell Group verwerkt leningen en vorderingen initieel op de datum waarop ze ontstaan. Alle overige financiële activa en financiële verplichtingen worden initieel verwerkt op de transactiedatum waarop de betreffende entiteit van Accell Group partij wordt in de contractuele bepalingen van het instrument.

Accell Group neemt een financieel actief niet langer op in de balans als de contractuele rechten op de kasstromen uit het actief aflopen, of als Accell Group de contractuele rechten op de ontvangst van de kasstromen uit het financieel actief overdraagt door middel van een transactie waarbij nagenoeg alle aan het eigendom van dit actief verbonden risico’s en voordelen worden overgedragen. Indien Accell Group een belang behoudt of creëert in de overgedragen financiële activa, dan wordt dit belang afzonderlijk als actief of verplichting opgenomen.

Accell Group neemt een financiële verplichting niet langer op in de balans als de contractuele verplichtingen worden kwijtgescholden of geannuleerd, of verlopen.

Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en het resulterende nettobedrag wordt in de balans gepresenteerd uitsluitend indien Accell Group een wettelijk afdwingbaar recht heeft op deze saldering en indien zij voornemens is om af te wikkelen op nettobasis dan wel het actief en de verplichting gelijktijdig af te wikkelen.

Niet-afgeleide financiële activa – waardering

Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat

Een financieel actief wordt geclassificeerd als ‘gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat’ indien het wordt aangehouden voor handelsdoeleinden of als het bij eerste opname als zodanig is aangemerkt. Direct toerekenbare transactiekosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Financiële activa die zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, worden gewaardeerd tegen reële waarde en eventuele wijzigingen daarin, inclusief eventuele rente of dividend, worden verantwoord in het resultaat.

Tot einde looptijd aangehouden financiële activa

Deze activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden ze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

Leningen en vorderingen

Deze activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden ze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

Niet-afgeleide financiële verplichtingen – waardering

Niet-afgeleide financiële verplichtingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde minus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden deze verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

Afgeleide financiële instrumenten en hedge accounting

Accell Group maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om de valuta- en renterisico’s af te dekken. Afgeleide financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde; eventuele direct toerekenbare transactiekosten worden verwerkt in het resultaat wanneer zij worden gemaakt. Na de eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten tegen reële waarde gewaardeerd, en eventuele wijzigingen daarin worden in het algemeen verwerkt in het resultaat.

Kasstroomafdekkingen

Wanneer een afgeleid financieel instrument is aangewezen voor de afdekking van de variabiliteit van kasstromen, wordt het effectieve deel van de veranderingen in de reële waarde van het afgeleide financiële instrument verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten en geaccumuleerd in de afdekkingsreserve. Het eventuele niet-effectieve deel van de veranderingen in de reële waarde van het afgeleide financiële instrument wordt direct verwerkt in het resultaat. Het in het eigen vermogen geaccumuleerde bedrag wordt opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten en overgeboekt naar het resultaat in dezelfde periode of periodes dat de afgedekte positie van invloed is op het resultaat.

Indien een afdekkingsinstrument niet langer voldoet aan de voorwaarden voor hedge accounting, afloopt, wordt verkocht, wordt beëindigd, wordt uitgeoefend, of indien de aanwijzing wordt ingetrokken, wordt hedge accounting prospectief beëindigd. Indien niet langer wordt verwacht dat de verwachte transactie zal plaatsvinden, wordt het in het eigen vermogen geaccumuleerde bedrag overgeboekt naar het resultaat.

Aandelenkapitaal

Gewone aandelen

De marginale kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de uitgifte van gewone aandelen, na aftrek van eventuele belastingeffecten, worden in mindering gebracht op het eigen vermogen. Winstbelastingen over transactiekosten van eigen-vermogenstransacties worden verwerkt in overeenstemming met IAS 12.

K. Bijzondere waardeverminderingen

Niet-afgeleide financiële activa

Financiële activa die niet zijn aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het resultaat, met inbegrip van deelnemingen die worden verwerkt volgens de ‘equity’-methode, worden op iedere verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat zij een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering zijn onder meer:

 • het niet nakomen van betalingsverplichtingen door of achterstallige betalingen bij een debiteur;
 • herstructurering van een aan Accell Group toekomend bedrag onder voorwaarden die Accell Group anders niet zou hebben overwogen;
 • aanwijzingen dat een debiteur failliet zal gaan;
 • nadelige veranderingen in de betalingsstatus van debiteuren.

Daarnaast geldt voor een belegging in eigenvermogensinstrumenten dat een significante of langdurige daling van de reële waarde ervan tot onder de kostprijs een objectieve aanwijzing is van een bijzondere waardevermindering.

Tegen geamortiseerde kosten gewaardeerde financiële activa

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van deze activa worden door Accell Group zowel op het niveau van individuele activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van alle individueel significante activa wordt individueel beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Activa waarvan is vastgesteld dat deze niet individueel onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering, worden vervolgens collectief beoordeeld op een eventuele bestaande bijzondere waardevermindering die nog niet op individueel niveau kan worden vastgesteld. Activa die niet individueel significant zijn, worden eveneens collectief beoordeeld op een eventuele bijzondere waardevermindering. Collectieve beoordeling wordt verricht door samenvoeging van activa met vergelijkbare risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt Accell Group historische trends met betrekking tot het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als Accell Group van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt berekend als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen, verdisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rentevoet van het actief. Verliezen worden verwerkt in het resultaat en worden tot uitdrukking gebracht in een voorzieningsrekening. Indien Accell Group van oordeel is dat er geen realistische vooruitzichten zijn op het realiseren van het actief, worden de desbetreffende bedragen afgewaardeerd. Als het bedrag van het bijzondere waardeverminderingsverlies afneemt en deze afname objectief kan worden gerelateerd aan een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden na de verwerking van het bijzondere waardeverminde­ringsverlies in het resultaat, dan wordt het eerder verwerkte bijzondere waardeverminderings­verlies teruggenomen via het resultaat.

Deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode worden bepaald door vergelijking van de realiseerbare waarde van de deelneming met zijn boekwaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verwerkt in het resultaat, en wordt teruggenomen in geval van een positieve verandering in de schattingen die worden gebruikt ter bepaling van de realiseerbare waarde.

Niet-financiële activa

Op iedere verslagdatum wordt de boekwaarde van de niet-financiële activa van Accell Group, uitgezonderd voorraden en uitgestelde belasting­vorderingen, opnieuw bezien om te bepalen of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde­verminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. Van goodwill en handelsmerken wordt ieder jaar een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde.

Voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen worden activa samengevoegd in de te onderscheiden groep activa die uit voortgezet gebruik kasstromen genereert die in hoge mate onafhankelijk zijn van de inkomende kasstromen van andere activa of kasstroomgenererende eenheden. De in een bedrijfscombinatie verworven goodwill wordt toegerekend aan (groepen van) kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting zullen profiteren van de synergievoordelen van de combinatie.

De realiseerbare waarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid is de hoogste van de bedrijfswaarde en de reële waarde minus verkoopkosten. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met behulp van een disconterings­voet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld als van de specifieke risico's met betrekking tot het actief of de kasstroomgenererende eenheid.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verwerkt als de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort, hoger is dan de geschatte realiseerbare waarde. Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden verwerkt in het resultaat. Zij worden eerst in mindering gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de kasstroomgenererende eenheid toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering gebracht op de boekwaardes van de overige activa van de kasstroomgenererende eenheid.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot goodwill worden niet teruggenomen. Voor andere activa wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger wordt dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn vastgesteld als geen bijzonder waardeverminderingsverlies was opgenomen.

L. Voorzieningen

Voorzieningen worden bepaald door de verwachte toekomstige kasstromen contant te maken op basis van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van de actuele marktinschattingen van de tijdswaarde van geld en van de specifieke risico’s met betrekking tot de verplichting. De oprenting van de voorziening wordt verwerkt als financieringslast.

M. Kasstroomoverzicht

Accell Group heeft haar kasmiddelenbeheer centraal georganiseerd, waarbij de uitvoering van het betalingsverkeer in de operaties plaatsvindt door de bedrijven behorende tot de groep. Accell Group kent productiebedrijven, handelsbedrijven en tussenvormen die bijvoorbeeld elk op een ander moment beginnen met voorraad opbouwen voor het seizoen. Dit leidt tot een uiteenlopend patroon in de liquiditeitsbehoefte. Door middel van gecentraliseerd kasmiddelenbeheer wordt beoogd de middelen binnen Accell Group optimaal te alloceren, waarbij de overtollige middelen in de ene entiteit worden ingezet bij een andere entiteit.

Het beheer van de kasmiddelen omvat cash pools, geldmiddelen en rekening-courant banken. Het gecentraliseerde kasmiddelenbeheer, inclusief valutabeheer, wordt uitgevoerd met behulp van deze instrumenten. Daarnaast staan Accell Group ter financiering langlopende bankleningen en een doorlopende kredietfaciliteit ter beschikking.

Een belangrijke component van het kasmiddelenbeheer zijn de cash pools. De cash pools worden verstrekt door banken uit het syndicaat dat ook de groepsfinanciering heeft verstrekt. De cash pools bestaan uit een groot aantal bankrekeningen, waarvan per individuele bankrekening het saldo schommelt. Het zijn per maand verschillende bankrekeningen die de creditpositie (bruto) en debetpositie (bruto) per cash pool vormen. De nettostand van een cash pool komt, indien negatief, in mindering op de beschikbare ruimte in de doorlopende kredietfaciliteit, kent dezelfde condities als de doorlopende kredietfaciliteit en is direct opeisbaar. Dit geeft de cash pools een hybride karakter; enerzijds is de cash pool het instrument voor kasmiddelenbeheer en anderzijds kent de cash pool in bepaalde perioden van het jaar een overbruggend karakter.

Naast de cash pools staan Accell Group ook reguliere bankrekeningen en rekening-couranten ter beschikking; met regulier wordt bedoeld dat zij geen onderdeel van een cash pool vormen. Deze vormen echter een beperkt deel. Een deel van deze bankrekeningen en rekening-couranten is afgesloten bij de banken uit het syndicaat die ook de groepsfinanciering hebben verstrekt; het andere deel betreft lokale banken voor specifieke doeleinden.

De cash pools, geldmiddelen en rekening-courant banken vormen tezamen het kasmiddelenbeheer van Accell Group en maken in het kasstroomoverzicht deel uit van de post geldmiddelen en rekening-courant banken. De kasstromen omvatten daarmee geen bewegingen binnen en tussen de cash pools, geldmiddelen en de kwalificerende rekening-couranten, aangezien deze onderdelen deel uitmaken van het kasstroombeheer van Accell Group en niet zozeer van de bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten.

4. Nog niet toegepaste nieuwe standaarden en interpretaties

Accell Group past een aantal nieuwe standaarden en wijzigingen van standaarden die van kracht worden vanaf 1 januari 2018 nog niet toe in deze geconsolideerde jaarrekening.

IFRS 9 Financiële Instrumenten

IFRS 9 is gepubliceerd in juli 2014 en vervolgens voor toepassing goedgekeurd door de Europese Unie op 9 november 2017. IFRS 9 bevat herziene bepalingen met betrekking tot de classificatie en waardering van financiële instrumenten, waaronder een nieuw model voor verwachte kredietverliezen voor de bepaling van waardeverminderingen van financiële activa en nieuwe algemene vereisten voor hedge accounting. Deze standaard vervangt de huidige bepalingen in IAS 39 Financiële Instrumenten: Opname en Waardering. Accell Group zal IFRS 9 vanaf 1 januari 2018 toepassen onder gebruikmaking van de vrijstelling die het mogelijk maakt de vergelijkende informatie over voorgaande perioden niet aan te passen. Veranderingen in de boekwaarde van financiële activa en verplichtingen als gevolg van toepassing van IFRS 9 zullen rechtstreeks verantwoord worden in het eigen vermogen per 1 januari 2018

Accell Group beoordeelde de invloed van de nieuwe standaard en concludeert dat de impact immaterieel is:

 • Met betrekking tot de gewijzigde bepalingen omtrent classificatie en waardering bevat IFRS 9 drie categorieën voor classificatie: ‘waardering tegen geamortiseerde kostprijs’, ‘reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten’ en ‘reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening’. De standaard elimineert de bestaande IAS 39 categorieën: ‘leningen en vorderingen’, ‘tot einde looptijd aangehouden beleggingen’ en ‘voor verkoop beschikbare financiële activa’. Accell Group heeft zowel geen beleggingen classificerend als ‘tot einde looptijd aangehouden beleggingen’ en ‘voor verkoop beschikbare financiële activa’ en voor de andere categorieën brengt IFRS 9 bij Accell Group geen wijzigingen in de waardering.
 • Met betrekking tot het model voor verwachte kredietverliezen van handelsvorderingen concludeert Accell Group dat de verwachte invloed op Accell Group’s toekomstige geconsolideerde winst- en verliesrekening immaterieel is doordat de standaard vereist dat waardeverminderingen die te wijten zijn aan kredietverliezen eerder opgenomen worden en de initiële impact van dit tijdsverschil op het moment van implementatie in het eigen vermogen verantwoord wordt. Deze initiële impact verantwoord in het eigen vermogen per 1 januari 2018 is eveneens immaterieel.
 • Met betrekking tot de nieuwe vereisten voor hedge accounting van IFRS 9 concludeert Accell Group dat alle huidige afdekkingsrelaties ook kwalificeren als afdekkingsrelaties bij toepassing van IFRS 9.
 • Onder de huidige standaard, indien een afdekking van een verwachte toekomstige transactie leidt tot een opname van een niet-financieel actief, dan moet de entiteit op de bij (a) of (b) beschreven wijze handelen:
  •  de entiteit boekt de hiermee samenhangende winsten en verliezen die in de niet-gerealiseerde resultaten (afdekkingsreserve) zijn verwerkt over om op te nemen in de eerste kostprijs van het actief; of
  •  de entiteit boekt de hiermee samenhangende winsten en verliezen die in de niet-gerealiseerde resultaten (afdekkingsreserve) zijn opgenomen over naar de winst- en verliesrekening als een herclassificatieaanpassing in dezelfde periode of perioden waarin het verworven actief de winst- en verliesrekening beïnvloedt.
  Accell Group kiest momenteel voor de optie om de winsten en verliezen vanuit het afdekken van verwachte toekomstige inkooptransacties later resulterend in de opname van voorraden, in de afdekkingsreserve te behouden en deze naar de winst- en verliesrekening te herclassificeren als de ingekochte voorraden de winst- en verliesrekening beïnvloeden (via kostprijs van de omzet). Onder IFRS 9 bestaat deze optie niet meer en wordt vereist dat deze winsten en verliezen vanuit deze afdekkingsreserve worden overgeboekt om op te nemen in de initiële kostprijs van de gerelateerde voorraden. Op 1 januari 2018 resulteert deze herclassificatieaanpassing in een neerwaartse bijstelling van € 4 miljoen (1%) op de boekwaarde van de totale voorraden, voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van de EUR/USD en EUR/JPY wisselkoersen in 2017. De omvang van deze herclassificatieaanpassing in toekomstige perioden kan niet ingeschat worden vanwege de afhankelijkheid van toekomstige ontwikkelingen in de afgedekte posities, afdekkingsinstrumenten en de wisselkoersen.

IFRS 15 Opbrengsten uit Contracten met Klanten

IFRS 15 is gepubliceerd in mei 2014 en vervolgens voor toepassing goedgekeurd door de Europese Unie op 22 september 2016. IFRS 15 voorziet in een raamwerk ten behoeve van de bepaling of, hoeveel en wanneer opbrengsten moeten worden verantwoord. De standaard dient ter vervanging van de bestaande bepalingen voor het verwerken van opbrengsten. Accell Group past de nieuwe standaard toe vanaf 1 januari 2018. De stelselwijziging als gevolg van de toepassing van IFRS 15 zal Accell Group retrospectief toepassen, waarbij de cijfers die ter vergelijking zijn opgenomen aangepast zullen worden indien beïnvloed.

Accell Group beoordeelde de invloed van de nieuwe standaard en concludeert dat de impact immaterieel is:

 • Met betrekking tot de opnamecriteria concludeert Accell Group dat de meerderheid van de contracten classificeren als contracten met klanten waarbij de verkoop van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires over het algemeen de enige prestatieverplichting is. De opname van opbrengsten zal nog steeds plaats vinden op het moment dat de zeggenschap overgaat op de klant, in het algemeen het moment van levering, in overeenstemming met de huidige wijze. Met betrekking tot de prestatieverplichtingen heeft Accell Group ook de garantieverplichtingen in overweging genomen. Accell Group voorziet in garantie voor algemene reparaties en geeft geen verlengde garanties of onderhoudsdiensten in de contracten met klanten. Vanuit dit perspectief concludeert Accell Group dat de garanties dienen ter waarborg dat de fiets, het onderdeel of accessoire functioneert als bedoeld en voldoet aan de overeengekomen specificaties en verantwoord behoren te worden op basis van IAS 37 ‘Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa‘ in overeenstemming met de huidige wijze. Op basis van deze overwegingen concludeert Accell Group dat de opnamecriteria van IFRS 15 een immateriële invloed hebben op de geconsolideerde jaarrekening.
 • Met betrekking tot de waarderingsgrondslagen is het relevant dat bepaalde contracten met klanten voorzien in klant-specifiek afspraken en verkoop-stimulerende maatregelen, onder meer bestaand uit afwijkende prijsstellingen, reclame- en promotievergoedingen en andere volume-gebaseerde afspraken. Momenteel verantwoord Accell Group de omzet uit de verkoop van fietsen, fietsonderdelen en -accessoires tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, onder aftrek van reserveringen voor verkoop-stimulerende maatregelen en retouren (als de klant een recht op teruggave heeft). Als omzet niet betrouwbaar bepaald kan worden stelt Accell Group de omzet uit totdat de betreffende onzekerheid is weggenomen. Dergelijke bepalingen resulteren in een variabele vergoeding onder IFRS 15 die bij het aangaan van het contract geraamd moet worden. IFRS 15 vereist dat de geraamde variabele vergoeding wordt ingeperkt om de opname van een te hoge omzet te voorkomen. Accell Group concludeert dat de beoordeling van de individuele contracten ter vaststelling van de variabele vergoeding en de gerelateerde beperking voortgezet zal worden. De waarderingsgrondslagen onder IFRS 15 zullen een immateriële invloed hebben op de geconsolideerde jaarrekening van Accell Group.
 • De presentatie- en toelichtingsvereisten van IFRS 15 zijn meer gedetailleerd dan onder de huidige bepalingen.

Accell Group heeft de beschikbare praktische toepassingsmogelijkheden van IFRS 15 geëvalueerd en concludeert dat deze toepassingsmogelijkheden geen materiële invloed hebben op de omzetverantwoording van Accell Group. De praktische toepassingsmogelijkheden worden derhalve niet toegepast.

IFRS 16 Leases

IFRS 16 ‘Leases’ is gepubliceerd in januari 2016 en vervolgens voor toepassing goedgekeurd door de Europese Unie op 9 november 2017. IFRS 16 voorziet in een aangepast raamwerk ten behoeve van de bepaling van leaseverplichtingen en de wijze waarop deze in de financiële verslaglegging gepresenteerd dient te worden. De standaard vervangt de huidige bepalingen omtrent leases, inclusief IAS 17. Accell Group zal IFRS 16 vanaf 1 januari 2019 toepassen onder gebruikmaking van de vrijstelling die het mogelijk maakt de vergelijkende informatie over voorgaande perioden niet aan te passen. Bij het selecteren van de praktische toepassingsmogelijkheden zal Accell Group zich richten op het terugbrengen van complexiteit van de implementatie.

Onder de nieuwe standaard zullen de leaseovereenkomsten opgenomen worden in de balans van Accell Group en vervolgens lineair afgeschreven over de looptijd. De verplichting opgenomen ten tijde van de transitie wordt gewaardeerd op basis van de contant gemaakte toekomstige kasstromen en de toekomstige rente zal verantwoord worden in de rentelasten. Leasekosten momenteel verantwoord in de winst- en verliesrekening zullen daarom vervangen worden door afschrijvings- en rentelasten voor alle leaseovereenkomsten binnen de reikwijdte van de standaard.

De financiële impact van de nieuwe standaard op Accell Group zal materieel zijn. Ter indicatie wordt verwezen naar toelichting 24 Niet in de balans opgenomen verplichtingen, waarin de verplichtingen uit hoofde van operationele leaseverplichtingen zijn opgenomen. Management verwacht niet dat door toepassing van IFRS 16 Accell Group’s vermogen om te voldoen aan de bank convenanten zal worden beïnvloed. De impact van IFRS 16 is uitgesloten in de financiële convenanten.

Overige standaarden en interpretaties

Gewijzigde standaarden (IFRS 1, IFRS 2, IAS 28 en IAS 40) en nieuwe interpretaties (IFRIC 22 en IFRIC 23) hebben naar verwachting geen significante invloed op de Accell Group’s financiële verslaglegging.