7.4
Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro)

  notes 2017 2016
Kasstroom uit operationele activiteiten
Nettowinst   10.501 32.292
Aanpassingen voor:      
- Afschrijvingen, amortisatie en (terugneming) bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 11.073 10.348
- Nettofinancieringslasten 5 8.209 8.273
- Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 11 -385 -571
- Op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten   -71 -61
- Boekwinst op verkoop van materiële vaste activa 3 - -8
- Belastinglast 6 19.684 20.403
    49.011 70.676
Mutatie in:      
- Voorraden   -25.612 13.532
- Handels- en overige vorderingen   5.058 -4.766
- Handelsschulden en overige te betalen schulden   10.212 17.390
- Voorzieningen, personeelsbeloningen en uitgestelde opbrengsten   -906 7.149
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   37.763 103.981
Betaalde rente   -6.800 -9.342
Betaalde winstbelastingen   -23.449 -19.162
Kasstroom uit operationele activiteiten   7.514 75.477
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Ontvangen rente   622 556
Ontvangen dividend 11 99 218
Opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa   455 111
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen   - -681
Verwerving van materiële vaste activa 8 -8.770 -11.598
Verwerving van immateriële vaste activa 10 -403 -1.192
Verwerving van overige financiële vaste activa   -4.072 -1.597
Uitgaven in het kader van ontwikkelingsactiviteiten 10 -382 -33
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) investeringsactiviteiten   -12.451 -14.216
       
Vrije kasstroom 1)   -4.937 61.261
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opname van opgenomen rentedragende leningen 16 85.488 -
Aflossing van opgenomen rentedragende leningen 16 -45.819 -12.632
Betaald dividend   -6.740 -8.793
Opname doorlopende kredietfaciliteit 16 100.950 49.050
Aflossing doorlopende kredietfaciliteit 16 -110.000 -115.000
Nettokasstroom uit (gebruikt bij) financieringsactiviteiten   23.879 -87.375
Netto-toename (afname) van geldmiddelen en rekening-courant banken   18.942 -26.114
Geldmiddelen en rekening-courant banken op 1 januari 14 -38.480 -13.365
Effect van valuatakoers- en omrekenverschillen op geldmiddelen en rekening-courant banken   -969 999
Geldmiddelen en rekening-courant banken op 31 december 14 -20.507 -38.480
1) Vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom uit operationele activiteiten en gebruikt bij investeringsactiviteiten.

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen.