7.2
Geconsolideerde winst- en verliesrekening

(in duizenden euro)

  notes 2017 2016
 
Netto-omzet 1 1.068.473 1.048.152
       
Gebruikte grond- en hulpstoffen   -766.464 -733.348
Personeelskosten 2 -125.785 -121.781
Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen 3 -11.073 -10.340
Overige bedrijfskosten 4 -127.142 -122.287
Bedrijfsresultaat   38.009 60.396
       
Financiële baten 5 625 679
Financiële lasten 5 -8.834 -8.952
Nettofinancieringslasten   -8.209 -8.273
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen 11 385 571
       
Resultaat voor belastingen   30.185 52.695
       
Winstbelastingen 6 -19.684 -20.403
       
Nettowinst   10.501 32.292
 
Winst per aandeel (in euro)
Winst per aandeel 7 0,40 1,24
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen   26.101.222 25.623.405
Winst per aandeel (verwaterd)   0,40 1,23
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (verwaterd)   26.266.976 25.790.571
 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen