7.1
Geconsolideerde balans

(in duizenden euro)

  notes 31-12-17 31-12-16
 
ACTIVA
 
Materiële vaste activa 8 69.373 71.672
Goodwill 9 57.075 59.102
Overige immateriële vaste activa 10 41.814 44.857
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 11 8.304 6.947
Nettoactief toegezegde pensioenrechten 17 14.960 14.489
Uitgestelde belastingvorderingen 19 3.437 7.142
Overige financiële activa   2.832 538
Vaste activa   197.795 204.747
       
Voorraden 12 333.564 321.553
Handelsvorderingen 13 127.128 137.855
Overige vorderingen   22.668 22.188
Overige financiële instrumenten 22 - 6.049
Geldmiddelen en kasequivalenten 14 24.123 49.421
Vlottende activa   507.483 537.066
 
Totaal activa   705.278 741.813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen

 

  notes 31-12-17 31-12-16
 
EIGEN VERMOGEN
 
Aandelenkapitaal 15 263 258
Agio   43.219 43.734
Reserves   255.839 275.388
Totaal eigen vermogen   299.321 319.380
 
VERPLICHTINGEN
 
Rentedragende leningen 16 100.533 47.173
Nettoverplichting toegezegde pensioenrechten en overige langlopende personeelsbeloningen 17 8.531 8.861
Uitgestelde belastingverplichtingen 19 11.820 13.334
Voorzieningen 20 4.267 4.044
Uitgestelde opbrengsten 21 1.190 1.201
Langlopende verplichtingen   126.341 74.613
       
Doorlopende kredietfaciliteit en rentedragende leningen 16 40.008 61.619
Rekening-courant banken 16 44.630 87.901
Actuele belastingverplichtingen   412 9.879
Handelsschulden   145.740 153.198
Overige kortlopende verplichtingen   34.058 27.322
Voorzieningen 20 4.291 4.826
Uitgestelde opbrengsten 21 947 1.313
Overige financiële instrumenten 22 9.530 1.762
Kortlopende verplichtingen   279.616 347.820
 
Totaal verplichtingen   405.957 422.433
 
Totaal eigen vermogen en verplichtingen   705.278 741.813

 

 

    

 

 

 

De bij de rubrieken vermelde cijfers verwijzen naar de toelichtingen