5.5
Financiële slagkracht en kapitaalefficientie

 
Het netto werkkapitaal kwam uit op € 315 miljoen, een stijging van 2,9% ten opzichte van 2016. De voorraadpositie steeg met 3,7% en kwam uit op € 334 miljoen. De debiteurenpositie kwam uit op € 127 miljoen, ten opzichte van € 138 miljoen in 2016. De crediteurenpositie van € 146 miljoen lag onder het niveau van vorig jaar. 

Hoewel het werkkapitaal licht steeg ten opzichte van vorig jaar, zijn de ontwikkelingen binnen het werkkapitaal positief. Zo is het aantal fietsen op voorraad met 8% (24.000 stuks) gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat de voorraadwaarde toch hoger uitkomt heeft te maken met de gemiddelde kostprijs per fiets die 11% hoger lag dan vorig jaar. Deze hogere kostprijs wordt veroorzaakt door een groter aandeel e-bikes op voorraad per ultimo december om in het eerste kwartaal van 2018 aan de hogere vraag naar deze fietsen te kunnen voldoen. Hiermee samenhangend ligt ook de voorraadwaarde van de componenten hoger, doordat er meer e-bike componenten en componenten voor duurdere fietsen op voorraad liggen. Verder lag het debiteurensaldo, ondanks een hogere omzet in het vierde kwartaal, lager dan vorig jaar. Hoewel er minder werd ingekocht lag het crediteurensaldo per ultimo 2017 iets onder het niveau van vorig jaar door de overeengekomen langere betaaltermijnen met leveranciers.

De totale netto schuld, bestaande uit rentedragende leningen, bankkredieten en liquide middelen per ultimo 2017 is met € 161 miljoen hoger dan voorgaand jaar (2016: € 147 miljoen), door met name de ontwikkeling van het werkkapitaal. De EBITDA exclusief incidentele lasten daalde met 22,5% tot € 59,1 miljoen. Als gevolg hiervan lag de netto schuld / EBITDA (excl. incidentele lasten) op 2,7; een verslechtering ten opzichte van vorig jaar.

Het eigen vermogen bedroeg € 299 miljoen, resulterend in een solvabiliteit van 42,4% (2016: 45,4%). De mutatie van het eigen vermogen van € 20,1 miljoen kan met name worden onderverdeeld in het periode resultaat (+€ 10,5 miljoen), dividendbetalingen (-/- € 6,7 miljoen), waardering financiële instrumenten (-/-€ 10,3 miljoen) en valuta omrekeningsverschillen (-/-€ 13,5 miljoen).