5.3
Organisatie en medewerkers

Onze operaties en processen richten we zo efficiënt en verantwoord mogelijk in. Zakelijke en commerciële belangen worden daarbij constant afgewogen tegen het belang voor mens en milieu.

Aansturing door de groep

Op groepsniveau zijn in 2017 de functionele competenties verder versterkt. Het supply chain team is op volle sterkte gebracht. Inkoop- en planningsprocessen zijn drastisch gewijzigd en worden nu centraal gecoördineerd en aangestuurd. Daarnaast is meer expertise binnengehaald op gebieden als project management, IT en e-commerce.

In het kader van de vernieuwde strategie is in 2017 gestart met enkele nieuwe projecten. Onder meer is begonnen met de implementatie van een groepsbreed IT-platform, Accell@work, en is gestart met de bouw van een CMS datamanagement-systeem over al onze merken heen om de potentie van omnichannel optimaal te kunnen benutten. Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de opzet van een centrale geleide organisatiestructuur voor fietsonderdelen en -accessoires.

In 2017 zijn daarnaast de eerste stappen gezet tot invoering van een groepsbrede functie-evaluatiemethodiek voor niet-CAO functies. Met het breed uitrollen van een business-simulatie-evenement worden op creatieve en inspirerende wijze nieuwe manieren van samenwerking en het omgaan met veranderingsprocessen gestimuleerd.


 

Om beter in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt, zijn bij de lokale bedrijven in Noord-Amerika, Groot-Brittannië en Duitsland de managementteams (deels) vervangen. Eind 2017 is Ton Anbeek aangetreden als nieuwe CEO om de transitie van de groep verder vorm te geven en te leiden.

Verduurzaming processen

Een meer centrale aansturing geeft ook meer grip op de verduurzaming van de processen binnen Accell Group. Binnen dit kader kennen we een aantal doorlopende programma’s.


 

Efficiency in energiegebruik

Energie gebruiken we primair voor de assemblage, het lakken van de fietsen en voor verlichting en verwarming van de productiehallen en magazijnen. Daarnaast consumeren we energie voor transport van mensen en onderdelen en distributie van onze producten. Onze productieprocessen zijn inmiddels zo ingericht dat machines niet onnodig stroom verbruiken.

In 2016 en 2017 hebben bij onze grotere productiehubs en distributiecentra energieaudits plaatsgevonden. De energieaudits vormen de basis voor het verlagen en vergroenen van het energieverbruik, of het aanscherpen van al eerder opgestarte initiatieven.
 

Bij een aantal productielocaties en distributiecentra is in 2017 gewerkt aan een inventarisatie van de mogelijkheden en de benodigde investeringen voor het inzetten van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en restwarmte uit de ovens in onze lakkerijen.

Naast het gebruik van alternatieve energiebronnen is er aandacht voor de bijdrage die medewerkers zelf kunnen leveren aan het reduceren van onze energieconsumptie. Dat doen we onder meer door middel van interne bewustwordingscampagnes en het delen van richtlijnen en instructies.

De effecten van deze programma’s op ons energiegebruik en onze CO2-uitstoot worden jaarlijks gemeten. Dit doen we conform de GRI G4. In de tabel zijn alle energiebronnen opgenomen die onze organisatie zelf gebruikt, dus inclusief (ingekochte) elektriciteit, aardgas, en eventuele andere brandstoffen.
 


 

 In 2017 is onze totale energieconsumptie in terajoules licht gestegen. De CO2-uitstoot ten gevolge van elektriciteitsverbruik en brandstofconsumptie is echter licht gedaald, maar de reductiedoelstelling van onze jaarlijkse CO2-emissies met 1,5% is met een reductie van 108 ton (0,9%) niet gerealiseerd.

Afvalreductie

Assembleren en lakken van fietsen zijn processen met relatief weinig afval. Ons programma voor afvalverwerking en –reductie is er op gericht om afval zoveel mogelijk gescheiden af te voeren en te bestemmen voor hergebruik en/of recycling.

Data over afvalstromen worden op lokaal niveau door onze bedrijven verzameld. Voor de registratie bij lokale en nationale overheden worden ze sinds 2017 ondersteund door een Europese partner. Zo zijn we er zeker van dat we altijd opereren conform de nationale en lokale wet- en regelgeving. We benchmarken de uitkomsten, zodat de beste methodes worden geïdentificeerd en onze lokale bedrijven van elkaar kunnen leren.

Voor het reduceren van de hoeveelheid afval zijn eerder verschillende initiatieven ingezet die ook in 2017 doorliepen en impact hebben gehad:

  • Gefilterd afvalwater. Water dat afkomstig is van de lakstraat in de productiefaciliteit in Nederland wordt sinds 2016 volledig gefilterd van verfresten. De waterzuiveringsinstallatie zorgt dat al het gebruikte water schoon aan het milieu wordt teruggegeven. Bij de productiefaciliteit in Turkije is in 2017 een vergelijkbaar waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen.
  • Gebruik afvalpersen. Op verschillende productielocaties binnen de groep wordt gebruik gemaakt van plastic- en kartonpersen. In Nederland zijn in 2017 op verschillende plaatsen ook kleinere persen geplaatst. Hiermee wordt het afvalvolume tot 20% van de originele hoeveelheid beperkt, wat leidt tot een grotere hoeveelheid afval per container en aanzienlijk minder vrachtwagens. De persen zorgen er bovendien voor dat medewerkers de dozen niet meer zelf uit elkaar hoeven te halen, wat hen veel tijd scheelt.

De resultaten hiervan op onze afvalreductie worden in zowel gewicht als CO2-equivalenten jaarlijks gemonitord.
 


 

In 2017 is de totale milieu-impact ten gevolge van afval afgenomen met 252 ton CO2-equivalenten, wat neerkomt op een afvalreductie van circa 12%, gemeten per fiets. Deze reductie is o.a. het gevolg van aanpassingen aan onze waterzuiveringsinstallatie bij de productiefaciliteit in Turkije. Daarnaast moet worden aangetekend dat de milieubelasting in 2016 eenmalig hoger uitviel als gevolg van het afvoeren van een filterinstallatie en door een aanpassing van de berekening voor het restafval bij onze Nederlandse productievestiging.
 

Verduurzaming van verpakkingen

In de fietsindustrie worden grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal gebruikt ter bescherming van producten, zowel door ons als door leveranciers.

Voor het verduurzamen van verpakkingen worden verschillende initiatieven ingezet die ook in 2018 doorlopen:

  • Vervanging van fossiele eigen verpakkingen. Ons eigen programma is er op gericht om verpakkingsmaterialen uit fossiele bronnen te vervangen door hernieuwbare materialen. Oftewel, we gebruiken minder plastic en meer verpakkingen op basis van papier en bio-grondstoffen. Naast milieu-impact spelen ook criteria als gewicht, stapelbaarheid, uniformiteit, uitstraling, regelgeving, kosten en uiteraard het bieden van optimale bescherming een rol bij het ontwikkelen van de juiste verpakkingen. De hoeveelheid verpakkingsmateriaal per fiets wordt intern gebenchmarkt, waardoor doorlopend ideeën ontstaan om het verpakkingsproces te optimaliseren.
  • Richtlijnen voor inkomende verpakkingen van leveranciers. Door middel van een verpakkingsrichtlijn proberen wij ook leveranciers te bewegen tot het reduceren van hun verpakkingsvolume en het gebruiken van hernieuwbare materialen. De contacten hiervoor verlopen sinds dit jaar via onze supply chain organisatie, zodat het onderwerp verpakkingen direct wordt meegenomen in onderhandelingen en afspraken met leveranciers. De ervaring leert echter dat het voor grote internationale leveranciers lastig is om maatwerk te leveren, zelfs voor een grote afnemer als Accell Group.

De resultaten van deze initiatieven worden gemonitord door de jaarlijkse meting van door ons gebruikte verpakkingen, berekend per fiets, gemeten in CO2-equivalenten.
 


 

In 2017 is de totale milieu-impact ten gevolge van verpakkingen met 370 ton CO2-equivalenten afgenomen. Berekend per fiets is er echter sprake van een toename van 9%. Deze tegenstrijdige cijfers hebben twee verschillende oorzaken. Door een daling van het aantal geproduceerde fietsen worden de milieulasten over een kleinere basis verdeeld. Daarnaast worden ook de verpakkingen die door ons worden gebruikt voor onderdelen en accessoires meegenomen in de berekening en uitgedrukt per fiets. Door de groei van onze P&A-activiteiten groeit ook het totale verpakkingsvolume, wat een sterk negatieve invloed heeft op de KPI per fiets.

De gecombineerde doelstelling om jaarlijks een reductie van 2-4% te realiseren voor afval en verpakkingen, gemeten per fiets, is met een gecombineerde toename van 6% niet gehaald.

We gaan de wijze van rapporteren heroverwegen, zodat deze een reëler beeld geeft van de daadwerkelijk behaalde resultaten.
 

End-of-life toepassingen

De producten die we ontwikkelen staan garant voor jarenlang fietsplezier, maar het is onvermijdelijk dat ze uiteindelijk het einde van hun levensduur bereiken en moeten worden afgeschreven. Het is dan zaak de consument goed te informeren en de mogelijkheid  te bieden om de fiets op een correcte wijze af te voeren.

Het overgrote deel van de fiets bestaat uit metalen, waaronder hoogwaardig aluminium. Via na-sortering kunnen deze metalen relatief eenvoudig uit de afvalstroom worden gescheiden. Omdat er voldoende vraag is naar metalen en secundair aluminium, vinden deze producten hun weg in allerlei nieuwe toepassingen. Ook fietsenbanden kunnen goed worden gerecycled.

De inzameling van afgedankte e-bike accu’s vormt een ander belangrijk aandachtsgebied. Samen met stichtingen in Duitsland (GRS), België (Bebat) en Nederland (Stibat - waar Accell Group zitting heeft in het bestuur) werken we aan het opzetten en verbeteren van systemen voor het inzamelen en verantwoord verwerken van afgedankte accu’s. De batterijen worden ingezameld via de vakhandel, gedemonteerd en in onderdelen aangeboden aan grondstoffabrikanten en de basismetaalindustrie. We stimuleren en informeren onze vakhandel actief om de inzameling mogelijk te maken.

Met het ontstaan van nieuwe gebruikersmodellen en de verschuiving van eigendom naar gebruik, zullen steeds meer fietsen uiteindelijk ook weer terugkomen bij fabrikanten. We nemen proactief zitting in werkgroepen, primair via CONEBI, waarin wordt gesproken over indirecte afvalstromen, milieuwetgeving en (toekomstige) toepassingen die gepaard gaan met het ontstaan van een circulaire economie.
 

Cultuur en diversiteit

Accell Group is een multinational met vestigingen in 18 landen en meer dan 40 verschillende nationaliteiten. Als groep kennen we een open bedrijfscultuur, waarin plaats is voor mensen met een zeer diverse afkomst en achtergrond, zowel qua geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit, leeftijd als geaardheid. We doen er alles aan om een werkomgeving en sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en die volop ruimte biedt voor persoonlijke ambitie en ontwikkeling.
 


 

Veel medewerkers delen een passie voor de fiets, of ze die nu ontwerpen, produceren of verkopen. Dit zorgt van nature voor een grote mate van betrokkenheid. De fiets, het design en de techniek zijn bij ons altijd onderwerp van gesprek en vormen een belangrijke bindende factor. Niet alleen binnen de onderneming maar ook daarbuiten. Er zijn tal van voorbeelden van collega’s die gezamenlijk (trainings-)ritjes maken en samen sportieve prestaties neerzetten.
 


 

Die passie zorgt voor een unieke verbinding die we zien als een kracht. Tegelijkertijd mag dit niet leiden tot een naar binnen gekeerde blik. Het draait bij ons volledig om de consument en daar zullen we ook onze samenwerking als team en onze individuele manier van werken op moeten aanpassen. Succes schuilt daarbij vaak in kleine, maar zeker niet onbelangrijke details.
 

Goed werkgeverschap

Binnen de groep lopen meerdere programma’s die voortbouwen op onze open bedrijfscultuur, passie voor het product en het willen zijn van een aantrekkelijk werkgever met veel ruimte voor ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en groei.


 

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Sinds een aantal jaar is er binnen de groep meer aandacht voor talentontwikkeling en leiderschap. We willen niet alleen onze openstaande vacatures zo goed mogelijk invullen, maar ook de leiders van morgen nu al in huis halen. In 2016 is het interne programma ‘Talent Review’ van start gegaan. Dat helpt ons om veelbelovende talenten in onze organisatie te identificeren en klaar te stomen voor een leidende rol binnen de groep, onder meer met passende coaching- en opleidingstrajecten. 

Voor het uitvoeren van onze vernieuwde strategie is het cruciaal dat we beschikken over de juiste competenties, zoals op het gebied van IT, data engineering en e-commerce. Hiervoor hebben we ons in 2017 op groeps- en lokaal niveau versterkt met nieuw talent.

Onze producten worden bovendien steeds complexer en vragen meer kennis van geavanceerde software, connectiviteit en elektrotechniek. We gaan daarom meer investeren in kennis. Dat doen we onder andere door het gemiddeld aantal opleidingsuren per jaar per medewerker voor 2018 te verhogen naar 15 uur.
 

Met 12,1 opleidingsuren gemiddeld per fte is de doelstelling van 10 uur voor 2017 behaald, maar voor 2018 wordt de lat hoger gelegd.

Vergroten medewerkerstevredenheid

We willen als groep meer gaan sturen op medewerkerstevredenheid. We zijn ervan overtuigd dat een prettige, stimulerende werkomgeving met persoonlijke aandacht voor de mensen zorgt voor sterke binding met het bedrijf en een grotere betrokkenheid bij realisatie van onze gezamenlijke ambitie. Daarom bieden we onze mensen ruimte om op eigen initiatief en vanuit hun passie voor fietsen iets terug te doen voor de maatschappij.
 


 

In 2016 hebben we voor het eerst een onderzoek naar medewerkerstevredenheid uitgevoerd. Dit was een pilotproject binnen drie van onze lokale bedrijven, die samen goed zijn voor 12% van het aantal medewerkers van de groep. Met 80% was de response rate hoog, wat al iets zegt over de mate van betrokkenheid.  
 


 

De pilot was succesvol en op basis daarvan is besloten het onderzoek breed binnen Accell Group uit te gaan voeren. Hiervoor zijn in 2017 de voorbereidingen getroffen. Het eerste groepsbrede onderzoek zal plaatsvinden in de eerste helft van 2018 en vervolgens eens in de twee jaar worden herhaald.
 

Verbeteren gezondheid en veiligheid

Veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn voor ons een prioriteit. Kans op ongelukken is er met name in onze productiehallen en magazijnen. Op de werkvloer wordt daarom veel aandacht besteed aan ongevalpreventie en duidelijke instructies voor het veilig werken met machines en gereedschappen en het verrichten van tilwerkzaamheden.
 


 

Al onze bedrijven en vestigingen voldoen aan de nationale regels met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Binnen ieder bedrijf is een verantwoordelijke aangesteld, die naast compliance aandacht geeft aan het verder verbeteren van gezondheids- en veiligheidsaspecten. Daarbij gaat het om zaken als een ergonomische werkhouding, voorkoming van RSI-klachten en het omgaan met werkdruk.

Binnen de fietsindustrie willen we vooroplopen als het gaat om een duurzame en verantwoorde inrichting van onze productie. We hanteren daarvoor onder andere moderne en de meest medewerkervriendelijke assemblage- en laktechnieken.

Naast een gezonde en veilige werkomgeving stimuleren we ook in bredere zin bewustwording van medewerkers en aandacht voor een gezonde levensstijl.

Duurzaam naar werk

We stimuleren eigen medewerkers om op een duurzame en gezonde manier naar het werk te reizen. Onze doelstelling is dat meer dan 50% van onze medewerkers collectief en/of met een duurzaam vervoersmiddel naar het werk komt. In 2017 gebruikte 59% een duurzame vorm van vervoer voor dagelijks woon-werkverkeer. In 2016 was dit nog 57%.
 

* De categorie Overige duurzaam bevat de volgende vervoersopties: carpoolen, elektrisch vervoersmiddel, te voet en thuiswerken.


In 2017 is het verzuim als gevolg van ziekte gedaald naar 3,73%. Het verzuim als gevolg van ongevallen is in 2017 gestegen naar 0,13%, waarbij gemeld kan worden dat het enkel om lichte incidenten handelt. Ondanks dat er geen zware ongevallen hebben plaatsgevonden en het percentage relatief laag is, blijven veiligheid en ongevallenpreventie belangrijke aandachtspunten. Uiteindelijk is ieder ongeval is er één teveel.
 


 

Inspraak en medezeggenschap

Binnen de groep zorgen we voor een goede borging van inspraak van medewerkers. We willen een zo open en transparante mogelijke dialoog kunnen voeren met de medezeggenschapsorganen. In Nederland, Duitsland en Frankrijk is medezeggenschap voor het grootste deel georganiseerd middels een eigen ondernemingsraad.

In 2017 is gewerkt aan de oprichting van een medezeggenschapsraad voor onze medewerkers op groepsniveau, een proces dat in 2018 zal worden geformaliseerd. Ook met de vakbonden hebben we gedurende het jaar op verschillende niveaus binnen de groep contact gehad. Van onze medewerkers werkt 64% onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
 
 


 

Koga E-Xite N8

Award: Red Dot Award

De Koga E-Xite N8 combineert hoge prestaties met sportiviteit en een elegante uitstraling. Het bijzonder glad-gelaste aluminium frame integreert remkabels, derailleurversnellingen, verlichtingskabels en elektrische componenten, waardoor ze beschermd zijn tegen weersinvloeden. De hoogwaardige Koga Feathershock verende voorvork en krachtige Bosch-motor, geplaatst in het midden van de fiets, zorgen voor een optimale gewichtsverdeling. De jury prijst de E-Xite N8 vanwege ‘de combinatie van technische prestaties en productie van topkwaliteit’, die resulteren in een sportieve en veilige e-bike.