2
Bericht van de Bestuursvoorzitter

Geachte lezer,

Accell Group heeft een bewogen jaar achter de rug waarin de prestaties in de diverse landen sterk van elkaar verschilden. Uiteindelijk hebben we als groep een licht hogere omzet gerealiseerd van € 1.069 miljoen. Een lagere brutomarge en hogere (eenmalige) kosten leidden daarbij tot een forse daling van het bedrijfsresultaat naar € 38 miljoen.

De e-bike omzettrend was wederom positief. In 2017 hadden e-bikes een aandeel van 63% van de totale omzet in fietsen. De omzet in e-bikes is met 19% gestegen ten opzichte van 2016. Sterke groei zagen we in het voor ons belangrijke e-bike sportsegment waar goede resultaten werden behaald in met name Duitsland en Frankrijk met de merken Lapierre, Haibike en Winora. Ook onze activiteiten op het gebied van fietsonderdelen- en accessoires in Europa lieten een gezonde omzetgroei zien met een aanzienlijke resultaatsverbetering.
 


 

In Noord-Amerika vielen de resultaten van onze fietsactiviteiten tegen. Na het verlies van een belangrijke afnemer bleek in het vierde kwartaal een extra afboeking op overtollige fietsvoorraden noodzakelijk. Dit leidde tot verdere druk op de omzet en marge en tot een sterk verlieslatend resultaat voor de regio, waarbij in de loop van 2017 het management in Noord-Amerika is vervangen.

Ook in Nederland vielen de resultaten tegen. Dit kwam omdat onze positie bij de vakhandel duidelijk onder druk stond. Met de implementatie van de aangescherpte strategie, een nieuw margegebouw en de invoering van een selectief distributiestelsel zijn belangrijke stappen gezet om een level playing field te creëren voor alle dealers op basis waarvan de relatie en samenwerking met de vakhandel kan worden verbeterd. We zijn vastbesloten om in de Benelux op deze weg verder te gaan.


Met name door de negatieve ontwikkelingen in Noord-Amerika is het totaal aantal verkochte fietsen verder onder druk gekomen. Daarbij gaat het met name om fietsen die zijn gepositioneerd aan de onderkant van het middensegment. Tezamen met de incidentele last voor de reorganisatie en normalisatie van het werkkapitaal en de correctie voor wat betreft de verkeerde douaneclassificatie gedurende de afgelopen 5 jaar heeft dat tot een forse daling van het resultaat in 2017 geleid. Als we Noord-Amerika buiten beschouwing laten stijgt de groepsomzet met 4% naar € 968 miljoen en blijft het segmentresultaat stabiel.

Eind 2017 en begin 2018 is gewerkt aan een update en verdere aanscherping van onze strategie. Een belangrijke wijziging is dat we Accell Group nog meer consumentgericht gaan maken door te kiezen voor een focus op e-bikes en een directe relatie met de consument via experience centers, e-commerce platformen en mobile bike service. Om kanaalconflicten te voorkomen zullen we dit altijd via en met onze dealers vorm gaan geven.

Een tweede grote wijziging is om het ondernemingsbeleid centraler te gaan coördineren en leiden zonder de sterke lokale “passion for winning” en “roots” te verliezen. Complexiteitsreductie, rationalisatie, standaardisatie en innovatie gericht op o.a. smart technology en urban mobility spelen een sleutelrol in de verdere versterking van onze toekomstige concurrentiepositie.

In de diverse landen waar we actief zijn lijken de economische ontwikkelingen gunstig. Voor Accell Group zal 2018 vooral een transitiejaar worden. Het jaar zal in het teken staan van de uitrol van de nieuwe strategie en de nieuwe groepsstructuur. We verwachten daarbij de eerste resultaten van de voorgenomen complexiteitsreductie, rationalisatie en standaardisatie te kunnen laten zien. Daarnaast werken we hard aan de realisatie van omzetherstel in Nederland en de turnaround in Noord-Amerika. Voor 2018 wordt een stijging van de groepsomzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Tenslotte wil ik onze medewerkers hartelijk danken voor hun betrokkenheid en voor haar of zijn grote inzet voor de onderneming in 2017. Ik vertrouw op de expertise en het enthousiasme van de medewerkers die ik sinds mijn aantreden in november heb mogen ontmoeten, om samen de groep klaar te stomen voor de volgende fase van ontwikkeling en groei.

Met vriendelijke groet,

TON ANBEEK
Voorzitter Raad van Bestuur Accell Group