5.1
Groeps- en segmentresultaten

 
Groepsprestaties

De netto-omzet in 2017 steeg met 1,9% naar € 1.069 miljoen (2016: 1.048 miljoen). Als wordt gecorrigeerd voor  de verkoop van de onderdelen en accessoires activiteiten in Noord-Amerika in 2016 bedroeg de omzetgroei autonoom 2,7%. Inclusief correctie voor het effect van valuta-omrekening  kwam de groei uit op 3,7%.

De toegevoegde waarde (netto-omzet minus materiaalkosten en inkomende transportkosten) als percentage van de omzet kwam uit op 28,3%. De toegevoegde waarde werd met name beïnvloed door  de stijging van het aandeel e-bikes, lagere marges op reguliere fietsen en hogere kortingen. Daarnaast werd de toegevoegde waarde gedrukt door nog verschuldigde US-invoerheffingen van gemiddeld € 0,8 miljoen per jaar over de periode 2013 – 2017, die in totaal resulteren in een eenmalige last van € 4 miljoen.

Bij de transformatie van de Noord-Amerikaanse organisatie kwam aan het licht dat de invoerclassificatie van hybride fietsen (sportieve fietsen met gemengde eigenschappen van racefietsen en mountainbikes) in de afgelopen jaren niet eenduidig is toegepast. Door het nieuwe lokale management is daarbij vastgesteld dat er te weinig US invoerrechten op deze fietsen zijn afgedragen, doordat er niet zorgvuldig genoeg is omgegaan met de toewijzing van de classificatiecodes. De huidige gehanteerde classificatiecodes zijn juist en de niet eenduidige toepassing in het verleden heeft geen invloed op de operationele gang van zaken. Vanwege de zelfcorrectie zijn er geen boetes van toepassing. Wel zal er wettelijke rente over de terug te betalen bedragen geheven worden die meegenomen is in de eenmalige last.

De operationele kosten stegen met 3,8% naar € 264 miljoen. Als percentage van de omzet kwamen de kosten uit op 24,7% (2016: 24,3%). De operationele kosten stegen door € 7 miljoen (ingecalculeerde) extra kosten in verband met de implementatie van de strategie. Deze zijn gerelateerd aan de versteviging van de groepsorganisatie, IT-projecten en de inhuur van adviesdiensten. Daarnaast is in de tweede helft van 2017 een extra last genomen van € 6 miljoen in verband met de reorganisatie en afbouw van voorraden in Noord-Amerika.

Het bedrijfsresultaat daalde met 37,1% naar € 38,0 miljoen (2016: € 60,4 miljoen). Deze daling werd voor € 13,1 miljoen verklaard door de gang van zaken in Noord-Amerika, als gevolg van de tegenvallende operationele prestaties en de genoemde eenmalige lasten in verband met de transformatie van de lokale organisatie. Het resterende deel van de daling van het bedrijfsresultaat wordt verklaard door de lagere toegevoegde waarde en de extra kosten in verband met de implementatie van de strategie. De EBIT-marge kwam hierdoor uit op 3,6%.

De financiële lasten lagen met € 8,2 miljoen net onder het niveau van vorig jaar. De in maart afgeronde verlenging van de groepsfinanciering heeft geleid tot betere condities en lagere rentekosten. Daartegenover stonden een versnelde afschrijving van de financieringskosten van de vorige herfinancieringen en een lager resultaat omrekenverschillen van posities in vreemde valuta.

De belastingdruk is in 2017 toegenomen door de non-cash afboeking van bestaande belastingvorderingen in Noord-Amerika (€ 3,8 miljoen) en Finland (€ 1,9 miljoen) en het niet verder activeren van fiscaal compensabele verliezen in Noord-Amerika.

Het netto resultaat in 2017 daalde naar € 10,5 miljoen (2016: € 32,3 miljoen). Per aandeel werd een netto resultaat gerealiseerd van € 0,40 (2016: € 1,24). Exclusief de incidentele lasten in Noord-Amerika (€ 10 miljoen) en de afboeking van belastingvorderingen (€ 5,7 miljoen) bedraagt de winst per aandeel € 1,00.

Prestaties per segment

Fietsen

De netto-omzet van het segment fietsen steeg met 3,5% ten opzichte van 2016. De hogere omzet werd met name gerealiseerd door de stijgende verkopen van e-bikes en dan met name e-MTB’s van de merken Haibike, Ghost en Lapierre. De omzet van deze fietsen blijft met name in Europa sterk groeien. De verkopen van reguliere fietsen liepen terug ten opzichte van vorig jaar, zowel in aantallen als in omzet. Het omzetaandeel van e-bikes binnen dit segment is door deze ontwikkeling gestegen tot 63% (2016: 55%).

Mede door een sterkere focus op verkopen van duurdere en kwalitatief hoogwaardige (elektrische) fietsen daalde het aantal verkochte fietsen in 2017 tot 1.278.000 stuks (2016: 1.457.000). Met name in Noord-Amerika werden minder (reguliere) fietsen verkocht in vergelijking met vorig jaar. Belangrijkste oorzaak hiervoor was het verlies van afzet en omzet bij grote Multisportketens en de licht lagere omzet via de traditionele fietsvakhandel als gevolg van de gewijzigde distributiestrategie. Deze daling van afzet en omzet kon in 2017 nog niet volledig worden opgevangen door de andere, nieuwe verkoopkanalen.

Het segmentresultaat werd met name negatief beïnvloed door de tegenvallende prestaties in Noord-Amerika en de transformatie van de lokale organisatie. Daarentegen stimuleerde de verdere groei in e-bikes en de goede ontwikkeling in Duitsland het resultaat. Wanneer van de slechtere resultaten in Noord-Amerika wordt geabstraheerd, is het segmentresultaat van Fietsen stabiel.

Onderdelen & accessoires

De netto-omzet onderdelen & accessoires daalde in 2017 als gevolg van het stoppen met de onderdelen & accessoires activiteiten in Noord-Amerika in 2016. Op autonome basis liet de netto-omzet onderdelen & accessoires een groei zien van 0,5%. De omzetgroei was met name terug te vinden in Europa. Onder andere door autonome groei van het eigen merk XLC.

Het segmentresultaat van deze handelsactiviteit nam toe. Het grotere aandeel van het eigen merk XLC (in Europa) in de omzet droeg door een betere benutting van inkoopvoordelen positief bij aan de stijging van het segmentresultaat.
 

Ontwikkelingen per regio

In Nederland was sprake van een lagere omzet voor zowel fietsen als onderdelen- en accessoires. Koga liet als enige Nederlandse merk groei zien. Batavus en Sparta noteerden met name in de eerste helft van 2017 lagere omzetten voor zowel reguliere fietsen als e-bikes. Met de implementatie van de aangescherpte strategie, een nieuw margegebouw en de invoering van een selectief distributiestelsel zijn belangrijke stappen gezet om een level playing field te creëren voor alle dealers op basis waarvan de relatie en samenwerking met de vakhandel kan worden verbeterd.

In Duitsland steeg de omzet door een hogere afzet van elektrische fietsen. Zowel e-MTB verkopen van Haibike en Ghost als verkopen van traditionele elektrische fietsen van het merk Winora, lagen hoger dan vorig jaar. De verkoop van reguliere fietsen nam ook in Duitsland af. Naast de hogere verkopen van e-bikes liet ook de omzet in onderdelen- en accessoires een stijging zien ten opzichte van 2016.

In Overig Europa zorgden hogere verkopen van e-MTB’s voor een omzetstijging. In bijna alle Europese landen, maar met name in Frankrijk, Oostenrijk en Spanje, groeide de populariteit van e-MTB’s van onze internationale merken Haibike, Lapierre en Ghost. De verkoop van reguliere fietsen nam in de meeste landen af. De omzet onderdelen en accessoires lag in vrijwel alle Europese landen hoger dan vorig jaar. Met name in Scandinavië en Spanje steeg de omzet.

In Noord-Amerika daalde de omzet. De lagere omzet werd met name veroorzaakt door lagere verkopen in het Multisport kanaal en het afstoten van de onderdelen en accessoires activiteiten. Positieve ontwikkelingen waren de hogere omzet in nieuwe verkoopkanalen en groeiende e-bike verkopen van de merken Haibike, Raleigh en IZIP. In het IBD verkoopkanaal lag de omzet door de verandering van de distributiestrategie in 2017 licht lager dan vorig jaar. Dit werd gerealiseerd door een veranderende verkoopmix. Dealers namen minder, maar wel duurdere fietsen af.

De omzet in Overige landen was beperkt en nam af als gevolg van de economische situatie in Turkije in met name de eerste helft van 2017. In de Aziatische landen en in Australië lag de omzet op ongeveer hetzelfde niveau als in 2016.