8.7
Scope van verslaglegging

Dit verslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties van Accell Group in 2017 en is gebaseerd op de onderwerpen die hoog materieel voor ons zijn. Alle gerapporteerde financiële data hebben betrekking op het boekjaar 2017 dat loopt van 1 januari tot 31 december. Voor de niet-financiële data wordt gerapporteerd over de periode 1 december 2016 tot 30 november 2017.

Rapporteringsraamwerk en dataverzameling

Met dit integrated report laten we zien hoe onze inspanningen op zowel financiële als niet-financiële vlakken elkaar versterken, hoe wij door focus op zowel profit als people & planet zorgen voor lange termijn waardecreatie. De financiële data in dit verslag wordt gegenereerd door een gestandaardiseerd en geautomatiseerd rapportagesysteem. De betrouwbaarheid van deze financiële data wordt gewaarborgd door het interne risicobeheersingssysteem. De jaarrekening, onderdeel van het verslag, wordt bovendien gecontroleerd door de externe accountant. De externe accountant stelt daarbij ook vast of de toelichting op de financiële prestaties in het verslag verenigbaar zijn met de jaarrekening.

De dataverzameling voor verantwoord ondernemen vindt een keer per jaar plaats. De verzamelde data en rapportering worden niet extern geverifieerd door de accountant. In 2017 is 98% meegenomen in de dataverzameling voor duurzaamheid. Dit percentage wordt bepaald door het aantal medewerkers van de bedrijven waarvan de data is verzameld te delen door het totaal aantal medewerkers. De kwantitatieve en kwalitatieve informatie op het gebied van verantwoord ondernemen is verzameld aan de hand van kwalitatieve interviews en kwantitatieve dataverzoeken aan verantwoordelijken binnen onze ondernemingen. Op groepsniveau worden data gecontroleerd door middel van een aannemelijkheidscontrole. Toetsing en controle van de inhoud van het verslag vindt daarnaast plaats in de bedrijfsonderdelen en door de diverse stafafdelingen.
 

Afwijkingen van duurzaamheidrapportage ten opzichte van 2016

Tijdens het verzamelen van de data over 2017 bleek dat met betrekking tot het energieverbruik, de CO2-uitstoot en afval over 2016 een aantal opgaven ontbraken. Deze informatie is aangepast in de database, de gecorrigeerde data over 2016 zijn weergegeven in dit verslag. Hierdoor kunnen enkele tabellen afwijken ten opzichte van het jaarverslag 2016. Er is hiertoe besloten om een juiste weergave te kunnen geven van de ontwikkelingen over de jaren heen.